اصلاحیه مناقصات

شما اینجا هستید

اصلاحیه مناقصه 242-3-96 با موضوع خدمات مشترکین خمینی شهر (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 228-3-96 با موضوع بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه های 234و235-3-96
منقضی شده
اصلاحیه مزایده شماره 227-3-96 با موضوع مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مزایده شماره 226-3-96 با موضوع مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان
منقضی شده
تمدید اسناد فراخوان شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه فرآوری لجن فاضلاب شهری
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 207-3-96 با موضوع ساختمان اداری آب و فاضلاب شاهین شهر و تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 207-3-96 باموضوع ساختمان اداری آب و فاضلاب شاهین شهر و تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه (با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 169-3-96 با موضوع عملیات احداث پمپاژ پساب صفائیه مبارکه (دو مرحله ای)
منقضی شده
اصلاحیه آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 189-3-96 با موضوع انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه برخوار
منقضی شده
تمدید و اصلاحیه آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96
منقضی شده
تمدید مناقصه های 171 و 172-3-96
منقضی شده
اصلاحیه استعلام شماره 57-2-96 با موضوع سازه بتنی سپتیک تصفیه خانه فاضلاب زرین شهر
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 168-2-96 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان (مرحله دوم
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 167-2-96 با موضوع اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان
منقضی شده
تمدید مناقصات 148و156و157و158و167و168-2-96
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 153-2-96 با موضوع اجرای پروژهGIS شبكه آب و فاضلاب شهر مبارکه
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 96-2- 110 با موضوع عملیات احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب زیبا شهر مبارکه
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 141-2-96 باموضوع انجام خدمات مشترکین منطقه یک شهر اصفهان همراه با (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 149-2-96 با موضوع عملیات اجرایی رسیدگی به حوادث ،تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه برخوار -همراه با (ارزیابی کیفی)
منقضی شده
تمدید فراخوان شناسایی پیمانکاران و مشاوران جهت اجرای عملیات نشت یابی و پیمایش شبکه و انشعابات آب
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 137-2-96 با موضوع بهره برداری ، تعمیر و نگهداری تصفیه خانه آب باباشیخعلی اصفهان بزرگ و ایستگاه های پمپاژ مبارکه، زرين شهر و نوگوران
منقضی شده
لغو مناقصه شماره 134-2-96 با موضوع عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 134-2-96 با موضوع عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو شهراصفهان
منقضی شده
اصلاحیه و تمدید مناقصه شماره 123-2-96 با موضوع عملیات اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد در یزدانشهر(قسمت5)
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 129-2-96 با موضوع عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان - با ارزیابی کیفی
منقضی شده
اصلاحیه مناقصه شماره 133-2-96 با موضوع انجام عملیات حسابرسی داخلی در واحدهای خودگردان آبفای اصفهان
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 129-2-96 با موضوع عملیات بهره برداری شبکه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان - با ارزیابی کیفی
منقضی شده
تمدید مناقصه شماره 119-2-96 باموضوع خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال
منقضی شده