مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 218-3-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فریدن مناقصه شماره 217-3-94
منقضی شده
انجام خدمات عمومي ، خدمات مشترکين و بهره برداري منطقه دهاقان مناقصه شماره 216-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 215-3-94
منقضی شده
عمليات مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه جرقویه مناقصه شماره 214-3-94
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر خور مناقصه شماره 210-3-94 اصلاحیه
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 202-3-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان (ضلع شرقي خيابان حمزه) مناقصه شماره 201-3-94
منقضی شده
ترمیم و روکش آسفالت و سنگفرش ترانشه های فاضلاب شهر خوراسگان مناقصه شماره 200-3-94
منقضی شده
انجام امور اداري و خدمات عمومِي منطقه سمیرم مناقصه شماره 209-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 208-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 207-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 206-3-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه تيران مناقصه شماره 205-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 204-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 203-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه سمیرم مناقصه شماره 199-2-94
منقضی شده
عملیات تعمیر و نگهداری و بهره براری شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 198-2-94
منقضی شده
عملیات تعمیر و نگهداری و بهره براری شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 197-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 196-2-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعويض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 195-2-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 194-2-94
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 193-2-94
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 400 میلیمتر جهت آبفا منطقه گلپایگان مناقصه شماره 192-2-94
منقضی شده
انجام بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 191-2-94
منقضی شده
بهره برداري آب و فاضلاب منطقه برخوار مناقصه شماره 190-2-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه تيران مناقصه شماره 189-2-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 188-2-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعويض کنتور منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 187-2-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 186-2-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه 1 اصفهان مناقصه شماره 184-2-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك (ضلع شرقي خيابان حمزه) مناقصه شماره 183-2-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك (ضلع غربي خيابان حمزه) مناقصه شماره 182-2-94
منقضی شده
خرید 9 دستگاه بلوئر هوادهی فاز دو تصفیه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره185-2-94
منقضی شده
خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات الکترومکانیکال ایستگاه پمپاژ فاضلاب حصه و دارک (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 175-2-94 اصلاحیه ها
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و تعویض کنتور منطقه نجف آباد مناقصه شماره 181-2-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 180-2-94
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومي منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 178-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه شهرضا و مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکين شهر منظریه مناقصه 177-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 176-2-94
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 174-2-94
منقضی شده
ترميم و آسفالت ترانشه منطقه چهاراصفهان مناقصه شماره 173-2-94
منقضی شده
احداث حوضچه مخصوص فاضلاب در محل تقاطع خطوط 1000 و 90*60 میدان 9دی (قائمیه) مناقصه شماره 172-2-94 اصلاحیه
منقضی شده
نگهداری و اپراتوری تاسیسات و خدمات عمومي منطقه لنجان مناقصه شماره 171-2-94
منقضی شده
انجام بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه تیران شماره 170-2-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه لنجان مناقصه شماره 169-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه لنجان مناقصه شماره 168-2-94
منقضی شده
انجام بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 167-2-94
منقضی شده
عملیات بهره برداری ، خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه گلپایگان مناقصه شماره 166-2-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب و انشعابات مربوط در محله A4 فولادشهر مناقصه شماره 165-2-94
منقضی شده

صفحات