مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

خط انتقال آب از تصفیه خانه باباشیخ علی تا شهر دهاقان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 230-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر طالخونچه(به روش بیع متقابل) شماره 226-4-95
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، بهره برداری شبکه فاضلاب ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه جلگه مناقصه شماره 225-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدن مناقصه شماره 224-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آبرسانی منطقه شهرضا مناقصه شماره 223-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب شهر صفائیه مبارکه (دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 228-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب شهر کرکوند مبارکه(دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 227-4-95
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کوشک خمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 222-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب شش جوان تصفیه خانه بوئین و میاندشت (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 221-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار(لیست شماره 4 حصه شمالی)باارزیابی کیفی مناقصه شماره 220-4-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه لنجان مناقصه شماره 219-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آبرسانی منطقه فلاورجان مناقصه شماره 218-4-95
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال، جنوب و سپاهان شهر مناقصه شماره 217-4-95
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه آب باباشيخعلي، چاههاي فلمن و اداره خميني شهر مناقصه شماره 216-4-95
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز اداره مركزي و انبار چشمه توتي و انبار لوله سازي مناقصه شماره 215-4-95
منقضی شده
عملیات اجرايی ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری در محدوده آب و فاضلاب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 214-4-95
منقضی شده
اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 209-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرائی خطوط انفصال شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 208-4-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان مناقصه شملره 211-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدن مناقصه شماره 213-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان مناقصه شماره 212-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذاری در طرح تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهرهای فلاورجان و درچه در ازای واگذاری پساب(به روش بیع متقابل) شماره 210-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهرهای گلپایگان و گوگد (به روش بیع متقابل) شماره 207-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري و تعمیرو نگهداری شبکه آبرسانی منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 206-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري و تعمیرو نگهداری شبکه آبرسانی و خدمات عمومی منطقه نجف آباد مناقصه شماره 205-4-95
منقضی شده
فروش اقلام راكد ، ضایعاتی ، خسارتی و مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 204-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 203-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار (لیست شماره سه حصه شمالی ) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 202-4-95
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 201-4-95
منقضی شده
آگهی مناقصه سرمایه گذاران شماره 180-4-95 (نجف آباد) اصلاحیه ها
منقضی شده
تمدید استعلام شماره 90-4-95 با موضوع عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم حفاری در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان مناقصه شماره 200-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه فاضلاب خمینی شهر و درچه مناقصه شماره 199-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرای بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 197-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار (لیست شماره 2 حصه جنوبی) (ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 194-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی خط لوله فاضلاب بزرگراه میثمی تا باغ زیار در محدوده منطقه دو (ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 193-4-95
منقضی شده
مناقصه لوله گذاری کلکتور فاضلاب گرگاب ازمنطقه شاهین شهربا ارزیابی کیفی مناقصه شماره 192-4-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان شماره 196-4-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
مزایده اجاره کارخانه ساخت لوله بتنی با هدف تولید منهول و لوله های بتنی شماره 195-4-95
منقضی شده
ترمیم آسفالت و سنگفرش در سطح منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 191-4-95
منقضی شده
ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه فلاورجان مناقصه شماره 190-4-95
منقضی شده
خريد پوشش GRP جهت واحدهاي بو زاي تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال و جنوب و شرق مناقصه شماره 188-4-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان مناقصه شماره 187-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 150 و 300 میلیمتر جهت منطقه گلپایگان مناقصه شماره 186-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار(لیست شماره سه حصه شمالی)با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 183-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار (لیست شماره 2 حصه جنوبی) (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 182-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی خط لوله فاضلاب بزرگراه میثمی تا باغ زیار در محدوده منطقه دو (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 181-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهرخوانسار(به روش بیع متقابل) مزایده شماره 185-4-95
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فلاورجان مناقصه شماره 184-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
مدیریت بهره برداری و خدمات مشترکین وخدمات عمومی منطقه جرقویه مناقصه شماره 171-4-95
منقضی شده

صفحات