مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عمليات بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه بوئین میاندشت مناقصه شماره 269-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه سميرم مناقصه شماره 268-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 267-3-94
منقضی شده
اصلاح شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 266-3-94
منقضی شده
عمليات آسفالت سايت فرآيندي و جاده اصلي و جاده ورودي تصفيه خانه آب گلپايگان مناقصه شماره 265-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 263-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 262-3-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 261-3-94
منقضی شده
عمليات مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه جرقويه مناقصه شماره 259-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و خدمات عمومی منطقه نجف آباد مناقصه شماره 251-3-94
منقضی شده
بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 258-3-94
منقضی شده
عمليات نگهبانی ، اپراتوری چاه ها ، تاًسیسات طرح آبرسانی و تصفیه خانه فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 257-3-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فريدن مناقصه شماره 256-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه يک شهر اصفهان مناقصه شماره 252-3-94
منقضی شده
بهره برداری و اپراتوری ، حفظ و حراست ، نگهداری و تعمیرات از مخازن ، ایستگاههای پمپاژ ، شیرخانه ها ، دیزل ژنراتورها بهمراه کلیه تجهیزات و تاسیسات وابسته به آنها(با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره260-3-94
منقضی شده
اجرای عملیات قسمتی از خط انتقال و شبکه فاضلاب شهر خوانسار(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 255-3-94
منقضی شده
مناقصه یک مرحله ای اجراي نازک کاری ساختمان مسکونی 19F شماره 3 - 94
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 250-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه بوئین میاندشت مناقصه شماره 249-3-94
منقضی شده
انتقال آب از سد كوچري به دشت گلپايگان مناقصه شماره 254-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه سميرم مناقصه شماره 248-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 247-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعويض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 246-3-94
منقضی شده
فروش لوله پلی اتیلن اسپیرال فاضلابی قطر 500 میلیمتر مناطق فلاورجان و نجف آباد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 253-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر مناقصه شماره 242-3-94
منقضی شده
عملیات بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه نطنز مناقصه شماره 241-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و خدمات عمومی منطقه نجف آباد مناقصه شماره 240-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 239-3-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فريدن مناقصه شماره 238-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه يک شهر اصفهان مناقصه شماره 237-3-94
منقضی شده
عمليات مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه جرقويه مناقصه شماره 236-3-94
منقضی شده
اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر داران 2 (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 244-3-94
منقضی شده
بهره برداری و اپراتوری،حفظ و حراست ، نگهداری وتعمیرات ازمخازن،ایستگاههای پمپاژ ، شیرخانه ها ، دیزل ژنراتورها بهمراه کلیه تجهیزات و تاسیسات وابسته به آنها واقع درمخازن و ایستگاههای پمپاژهزارجریب،چشمه توتی ،پیلاف،گورت ، ارغوانیه مناقصه شماره 235-3-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 234-3-94
منقضی شده
عملیات اصلاح و توسعه آب خمینی شهر ( قرارداد باز) مناقصه شماره 233-3-94
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر خور مناقصه شماره 232-3-94
منقضی شده
خرید 9 دستگاه بلوئر هوادهی فاز دو تصفیه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 224-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه شماره 231-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه سمیرم مناقصه شماره 230-3-94
منقضی شده
خدمات مشترکین منطقه برخوار مناقصه شماره 229-3-94
منقضی شده
انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 228-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 227-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 226-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعويض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 225-3-94
منقضی شده
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر گرگاب به روش بیع متقابل مناقصه شماره 223-3-94
منقضی شده
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر گز به روش بیع متقابل مناقصه شماره 222-3-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 220-3-94
منقضی شده
بهره برداری، اپراتوری و سرویس و نگهداری و انجام تعمیرات بموقع ایستگاه های پمپاژ و مخازن آب و ساختمان های اداری و نگهبانی در ولیعصر ، بختیاردشت ، قائمیه و سپاهان شهر مناقصه شماره 221-3-94
منقضی شده
ترميم و آسفالت نوارهاي حفاري آب و فاضلاب منطقه يك مناقصه شماره 213-3-94
منقضی شده
اجرای عملیات قسمتی از خط انتقال و شبکه فاضلاب شهر خوانسار(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 219-3-94
منقضی شده

صفحات