مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

ادامه فنس کشی اطراف تاسیسات تصفیه خانه آب بابا شیخعلی مناقصه شماره 187-3-96
منقضی شده
اجرای خط بای پاس فاضلاب تصفیه خانه فاضلاب شهر سده لنجان و ور نامخواست (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 186-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب خیابان پوریای ولی(منطقه4) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 185-3-96
منقضی شده
عملیات مشترکین منطقه نجف آباد (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 183-3-96
منقضی شده
خرید 4دستگاه میکسرفلوبوسترتصفیه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 184-3-96
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه خورشیدی به ظرفیت حداقل 10 مگاوات به روش BOOشماره181-3-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی به شهر دهاقان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 180-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب شهرهای زاینده رود ، چرمهین ، باغ بهادران مناقصه شماره 179-3-96
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب محله ارزنان(لیست شماره 2) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 178-3-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب دیزیچه مبارکه (5) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 177-3-96
منقضی شده
آگهی تجدید مزایده شناسایی سرمايه گذارارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرضا به روش بیع متقابل مزایده شماره 182-3-96
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 250 و 150 میلیمتر جهت منطقه کوهپایه مناقصه شماره 176-3-96
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 175-3-96
منقضی شده
خط انتقال آب از ابتدای خیابان باغ فردوس تا مجتمع مسکونی سپهربا ارزیابی کیفی مناقصه شماره 174-3-96
منقضی شده
مناقصه عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه یک اصفهان مناقصه شماره 166-3-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر خمینی شهر درچه و ولاشان با ارزيابي كيفي مناقصه شماره 165-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان مطهری ملک شهر منطقه پنج اصفهان با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 164-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 173-3-96
منقضی شده
خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه آشغالگیر سرندی تصفیه خانه فاضلاب شرق مناقصه شماره 172-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال مناقصه شماره 171-3-93 اصلاحیه
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین شهرضا و مدیریت بهره برداری ، امور مشترکین و خدمات عمومی شهرهای کوچک (منظریه)- با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 170-2-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 169-2-96
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژ پساب صفائیه مبارکه مناقصه شماره 163-2-96
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان (مرحله دوم) مناقصه شماره 168-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
اجرای پروژه GIS شبكه آب و فاضلاب منطقه چهار شهر اصفهان مناقصه شماره 167-2-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
اجرای عملیات ساختمانی تصفیه خانه آب خوانسار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 148-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه (7) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 162-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب زیباشهر(6) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 161-2-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه (6) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 160-2-96
منقضی شده
عملیات اصلاح شبکه آب شهر های ورنامخواست وسده لنجان وزرین شهر وچمگردان مناقصه شماره 159-2-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرک علامه امینی شهر هرند (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 158-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
مخزن مکش و ایستگاه پمپاژ آب قهجاورستان و دیوارکشی (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 157-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
خط انتقال آب شرب به دهاقان 3 (حدفاصل جاده خاکی پوده – قمبوان) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 156-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
مدیریت بهره برداری خدمات عمومی و خدمات مشترکین منطقه خور و بیابانک مناقصه شماره 155-2-96
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات آب و فاضلاب منطقه دو شهر اصفهان مناقصه شماره 154-2-96
منقضی شده
اجرای پروژهGIS شبكه آب و فاضلاب شهر مبارکه مناقصه شماره 153-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات رسیدگی و نگهداری ایستگاه های پمپاژ اردستان مناقصه شماره 152-2-96
منقضی شده
عملیات نصب انشعابات فاضلاب مناقصه شماره 150-2-96
منقضی شده
عملیات اجرایی رسیدگی به حوادث ،تعمیرات و نگهداری از شبکه آبرسانی منطقه برخوار -همراه با (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 149-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه یک شهر اصفهان همراه با (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 141-2-96 اصلاحیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 142 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آب شرب به شهرستان دهاقان
منقضی شده
مناقصه شماره 151-2-96 خرید یک دستگاه دکانتر آبگیری لجن تصفیه خانه فاضلاب شمال
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 89 عملیات احداث ایستگاه پمپاژ فاضلاب محلات سورچه سیاهبوم مبارکه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 110 عملیات احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب زیبا شهر مبارکه اصلاحیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 138 پروژه احداث ايستگاه پمپاژ پساب صفائیه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 147 توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب محله ارزنان(لیست شماره2)
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 146 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري فاضلاب دیزیچه
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 145 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻟﻮﻟﻪ ﮔﺬاري ﻓﺎﺿﻼب زﻳﺒﺎﺷﻬﺮ
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 144 خط انتقال آب سد کوچری به دشت گلپایگان – قسمت اول(با ارزیابی کیفی)
منقضی شده
مناقصه شماره 96-2- 143 عملیات اصلاح شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان- ضلع شمالی میرزا طاهر
منقضی شده

صفحات