مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 ، 400 میلیمتر جهت مناطق : ( داران – بوئین و میاندشت ) مناقصه شماره 20-1-96
منقضی شده
خرید 2 دستگاه تابلو برق برای تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 16-1-96
منقضی شده
اجراي شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهریزسنگ (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 15-1-96
منقضی شده
اجراي شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 14-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند استعلام 3-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند به طریق لوله رانی (پایپ جکینگ) استعلام 2-1-96
منقضی شده
شستشوی شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 11-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه پنج شهراصفهان مناقصه شماره 10-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرائی خطوط انفصال خط انتقال وشبکه فاضلاب شهر خوانسار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 12-1-96
منقضی شده
خرید 1 دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 9-1-96
منقضی شده
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر مناقصه شماره 8-1-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهریزسنگ استعلام شماره 1-1-96
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه مبارکه مناقصه شماره 7-1-96
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 6-1-96
منقضی شده
عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان استعلام شماره 105-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد(منطقه بهارستان) استعلام شماره 104-4-95
منقضی شده
اجرای آسفالت ورودی تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست و ورودی انبار تصفیه خانه زرین شهر و وردی مخزن 400دستگاه استعلام شماره 103-4-95
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه (قرارداد باز) استعلام شماره 102-4-95
منقضی شده
اجرای عملیات ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 5-1-96
منقضی شده
عملیات اجرایی واحداث بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 4-1-96
منقضی شده
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهرهای گلپایگان و گوگد(به روش بیع متقابل) 2-1-96
منقضی شده
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهر طالخونچه (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 1-1-96
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، بهره برداری شبکه فاضلاب ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه جلگه مناقصه شماره 3-1-96
منقضی شده
عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان استعلام شماره 105-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد(منطقه بهارستان) استعلام شماره 104-4-95
منقضی شده
اجرای آسفالت ورودی تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست و ورودی انبار تصفیه خانه زرین شهر و وردی مخزن 400دستگاه استعلام شماره 103-4-95
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه (قرارداد باز) استعلام شماره 102-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه آب منطقه شش اصفهان استعلام شماره 100-4-95
منقضی شده
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهرمناقصه شماره 239-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
ایستگاه پمپاژ فاضلاب دهنو مبارکه (دو مرحله ای) مناقصه شماره 236-4-95 اصلاحیه ها
منقضی شده
لوله گذاری خط انتقال فاضلاب تحت فشار صفائیه(مبارکه) استعلام شماره 99-4-95
منقضی شده
خرید 2 دستگاه تابلو برق برای تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 238-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC مناقصه شماره 237-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 235-4-95
منقضی شده
عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار (باارزیابی کیفی) مناقصه 234-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد (7)باارزیابی کیفی مناقصه شماره 232-4-95
منقضی شده
عملیات اجرائی خطوط انفصال شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 233-4-95
منقضی شده
عملیات اجرائی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد محله یزدانشهر 4(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 231-4-95
منقضی شده
نگهداری و بهره برداری(اپراتوری) و تعمیرات مخازن و ایستگاههای پمپاژ هزار جریب ،ارغوانیه، چشمه توتی، پیلاف، گورت و سه راه سیان مناقصه شماره 229-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه نجف آباد استعلام شماره 97-4-95
منقضی شده
اجرای عملیات ترمیم و روکش آسفالت و سنگفرش پیاده رو منطقه خوراسگان استعلام شماره 98-4-95
منقضی شده
عملیات لوله گذاری آب سطح منطقه شهرضا (قرارداد باز) استعلام شماره 96-4-95
منقضی شده
ساختمان چاه آب شرب شهر دامنه استعلام شماره 95-4-95
منقضی شده
عملیات اچرایی اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان استعلام شماره 94-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
خط انتقال آب از تصفیه خانه باباشیخ علی تا شهر دهاقان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 230-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر طالخونچه(به روش بیع متقابل) شماره 226-4-95
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، بهره برداری شبکه فاضلاب ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه جلگه مناقصه شماره 225-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدن مناقصه شماره 224-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آبرسانی منطقه شهرضا مناقصه شماره 223-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب شهر صفائیه مبارکه (دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 228-4-95
منقضی شده