مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

عملیات بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه نطنز مناقصه شماره 241-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني و خدمات عمومی منطقه نجف آباد مناقصه شماره 240-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 239-3-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فريدن مناقصه شماره 238-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه يک شهر اصفهان مناقصه شماره 237-3-94
منقضی شده
عمليات مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه جرقويه مناقصه شماره 236-3-94
منقضی شده
اجرای قسمتی از شبکه فاضلاب شهر داران 2 (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 244-3-94
منقضی شده
بهره برداری و اپراتوری،حفظ و حراست ، نگهداری وتعمیرات ازمخازن،ایستگاههای پمپاژ ، شیرخانه ها ، دیزل ژنراتورها بهمراه کلیه تجهیزات و تاسیسات وابسته به آنها واقع درمخازن و ایستگاههای پمپاژهزارجریب،چشمه توتی ،پیلاف،گورت ، ارغوانیه مناقصه شماره 235-3-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 234-3-94
منقضی شده
عملیات اصلاح و توسعه آب خمینی شهر ( قرارداد باز) مناقصه شماره 233-3-94
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر خور مناقصه شماره 232-3-94
منقضی شده
خرید 9 دستگاه بلوئر هوادهی فاز دو تصفیه خانه فاضلاب شمال شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مناقصه شماره 224-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه مبارکه مناقصه شماره 231-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين منطقه سمیرم مناقصه شماره 230-3-94
منقضی شده
خدمات مشترکین منطقه برخوار مناقصه شماره 229-3-94
منقضی شده
انجام امور اداري و خدمات عمومي منطقه برخوار مناقصه شماره 228-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 227-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 226-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعويض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 225-3-94
منقضی شده
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر گرگاب به روش بیع متقابل مناقصه شماره 223-3-94
منقضی شده
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر گز به روش بیع متقابل مناقصه شماره 222-3-94
منقضی شده
آگهی فراخوان جهت ارزیابی سرمایه گذاران شماره 220-3-94
منقضی شده
بهره برداری، اپراتوری و سرویس و نگهداری و انجام تعمیرات بموقع ایستگاه های پمپاژ و مخازن آب و ساختمان های اداری و نگهبانی در ولیعصر ، بختیاردشت ، قائمیه و سپاهان شهر مناقصه شماره 221-3-94
منقضی شده
ترميم و آسفالت نوارهاي حفاري آب و فاضلاب منطقه يك مناقصه شماره 213-3-94
منقضی شده
اجرای عملیات قسمتی از خط انتقال و شبکه فاضلاب شهر خوانسار(ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 219-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 218-3-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه فریدن مناقصه شماره 217-3-94
منقضی شده
انجام خدمات عمومي ، خدمات مشترکين و بهره برداري منطقه دهاقان مناقصه شماره 216-3-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 215-3-94
منقضی شده
عمليات مدیریت بهره برداري و خدمات مشترکین منطقه جرقویه مناقصه شماره 214-3-94
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه آهکی در شهر خور مناقصه شماره 210-3-94 اصلاحیه
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان مناقصه شماره 202-3-94
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبكه فاضلاب منطقه يك اصفهان (ضلع شرقي خيابان حمزه) مناقصه شماره 201-3-94
منقضی شده
ترمیم و روکش آسفالت و سنگفرش ترانشه های فاضلاب شهر خوراسگان مناقصه شماره 200-3-94
منقضی شده
انجام امور اداري و خدمات عمومِي منطقه سمیرم مناقصه شماره 209-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 208-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 207-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه فاضلاب منطقه پنج شهر اصفهان مناقصه شماره 206-3-94
منقضی شده
انجام بهره برداري ، خدمات مشترکين و خدمات عمومي منطقه تيران مناقصه شماره 205-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 204-3-94
منقضی شده
مديريت بهره برداري و خدمات مشترکين شهرقهجاورستان مناقصه شماره 203-3-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري شبکه فاضلاب منطقه سمیرم مناقصه شماره 199-2-94
منقضی شده
عملیات تعمیر و نگهداری و بهره براری شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 198-2-94
منقضی شده
عملیات تعمیر و نگهداری و بهره براری شبکه فاضلاب منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 197-2-94
منقضی شده
انجام خدمات مشترکين منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 196-2-94
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعويض کنتور منطقه لنجان مناقصه شماره 195-2-94
منقضی شده
عمليات بهره برداري تعمير و نگهداري شبکه آبرساني منطقه شش شهر اصفهان مناقصه شماره 194-2-94
منقضی شده
مزایده فروش زمین و امتياز احداث یک بلوک آپارتمان در شهرک شهید کشوری مزایده شماره 193-2-94
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 400 میلیمتر جهت آبفا منطقه گلپایگان مناقصه شماره 192-2-94
منقضی شده
انجام بهره برداری ، خدمات مشترکين و خدمات عمومی منطقه چادگان مناقصه شماره 191-2-94
منقضی شده

صفحات