مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب دهنو مبارکه(دو مرحله ای) مناقصه شماره 49-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
اصلاح شبکه آب شهرهای بوئین و ششجوان استعلام شماره 26-1-96
منقضی شده
ساختمان و حوضچه تأسیسات چاه جدید شماره 3 داران استعلام شماره 25-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهر سمیرم استعلام شماره 23-1-96
منقضی شده
اجرای زیرسازی و روسازی و آسفالت بخشی از بلوار الغدیر ورنامخواست استعلام شماره 22-1-96
منقضی شده
لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب شهر شاهین شهر استعلام شماره 21-1-96
منقضی شده
لایروبی قنوات حسن آباد، دیزیکان و دره انجیر انارک استعلام شماره 24-1-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب لوله های اطراف مخزن (منطقه دهاقان) استعلام شماره 20-1-96
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 60-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(1))(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 58-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب زیبا شهر (2)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 57-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب دیزیچه (2)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 56-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
احداث مخزن و شیرخانه مدفون 2000متر مکعبی بوئین و میاندشت(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 55-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
مخزن و شیرخانه 2000متر مکعبی مدفون گلشن دهاقان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 54-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه آب شهرستان خمینی شهر استعلام شماره 19-1-96
منقضی شده
ترمیم ترانشه های آب و فاضلاب در شهرهای شاهین شهر و گز (آدرسهای پراکنده) 18-1-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات و لوله گذاری آب و فاضلاب شهر بهارستان استعلام شماره 17-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند استعلام شماره 16-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سراهی اشکاوند به طریق لوله رانی (پایپ جکینگ) استعلام شماره 15-1-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3 اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 52-1-96
منقضی شده
اجرای کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد (قسمت اول) (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 51-1-96
منقضی شده
انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان مناقصه شماره 53-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر طالخونچه (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 48-1-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 50-1-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر مناقصه شماره 47-1-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4اصفهان شهرک سرو(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 40-1-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4(لیست شماره 5 حصه شمالی)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 39-1-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان خیابان حکیم فرزانه و فرعی های آن(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 38-1-96
منقضی شده
خط انتقال آب از چاه شماره سه شهرحنا تا مخزن (منطقه سمیرم) استعلام شماره 13-1-96
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه به روش ضربه ای در شهر گلشن (منطقه دهاقان) استعلام شماره 12-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب مسیر حمل سوپر ناتانت (لجناب) داخل تصفیه خانه بهارستان استعلام شماره 11-1-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت حوادث و انشعابات و لوله گذاری آب و فاضلاب شهر بهارستان شماره 10-1-96
منقضی شده
ترمیم آسفالت نوارهای حفاری منطقه پنج اصفهان استعلام شماره 9-1-96
منقضی شده
حفر یک حلقه چاه در شهر کمه سمیرم به روش ضربه ای استعلام شماره 8-1-96
منقضی شده
خرید 1 دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 46-1-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی جهت شبکه فاضلاب مناطق : نجف آباد – خوانسار – بوئین و میاندشت مناقصه شماره 45-1-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی جهت شبکه فاضلاب مناطق : داران - برخوار - گرگاب شاهین شهر شماره 44-1-96
منقضی شده
خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور جهت آبرسانی به خوانسار مناقصه شماره 43-1-96
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 42-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار: 800 و 1000 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 41-1-96
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه چهار شهراصفهان ( با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 33-1-96
منقضی شده
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر مناقصه شماره 37-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 میلیمتر جهت منطقه گرگاب شاهین شهر مناقصه شماره 36-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 ، 500 ، 800 میلیمتر جهت منطقه برخوارمناقصه شماره 35-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 500 میلیمتر جهت منطقه خوانسار مناقصه شماره 34-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهردستگرد دولت آباد (ملک الشعرا ومیلاد) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 32-1-96
منقضی شده
کلکتوراصلی فاضلاب شاهپورآباد(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 31-1-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب خورزوق (قسمت 2) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 30-1-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب خورزوق (قسمت 1) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 29-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر خورزوق (4) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 28-1-96
منقضی شده

صفحات