مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

مخزن و شیرخانه 2000متر مکعبی مدفون گلشن دهاقان(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 54-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3 اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 52-1-96
منقضی شده
اجرای کلکتور اصلی فاضلاب شهر حبیب آباد (قسمت اول) (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 51-1-96
منقضی شده
انجام عملیات نظارت کارگاهی بر نصب انشعابات آب و فاضلاب مناطق شش گانه اصفهان مناقصه شماره 53-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر طالخونچه (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 48-1-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 50-1-96
منقضی شده
انجام امور اداری و خدمات عمومی منطقه فریدون شهر مناقصه شماره 47-1-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4اصفهان شهرک سرو(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 40-1-96
منقضی شده
توسعه شبکه فاضلاب منطقه 4(لیست شماره 5 حصه شمالی)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 39-1-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب منطقه سه اصفهان خیابان حکیم فرزانه و فرعی های آن(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 38-1-96
منقضی شده
خرید 1 دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 46-1-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی جهت شبکه فاضلاب مناطق : نجف آباد – خوانسار – بوئین و میاندشت مناقصه شماره 45-1-96
منقضی شده
خرید دریچه چدنی جهت شبکه فاضلاب مناطق : داران - برخوار - گرگاب شاهین شهر شماره 44-1-96
منقضی شده
خرید 3 دستگاه دیزل ژنراتور جهت آبرسانی به خوانسار مناقصه شماره 43-1-96
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 42-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار: 800 و 1000 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 41-1-96
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آب و فاضلاب منطقه چهار شهراصفهان ( با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 33-1-96
منقضی شده
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر مناقصه شماره 37-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 میلیمتر جهت منطقه گرگاب شاهین شهر مناقصه شماره 36-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 400 ، 500 ، 800 میلیمتر جهت منطقه برخوارمناقصه شماره 35-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 500 میلیمتر جهت منطقه خوانسار مناقصه شماره 34-1-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهردستگرد دولت آباد (ملک الشعرا ومیلاد) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 32-1-96
منقضی شده
کلکتوراصلی فاضلاب شاهپورآباد(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 31-1-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب خورزوق (قسمت 2) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 30-1-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب خورزوق (قسمت 1) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 29-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر خورزوق (4) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 28-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای شبکه فاضلاب شهر خورزوق (3) (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 27-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب قسمت غربی بلوار امام شهر گرگاب (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 26-1-96
منقضی شده
عملیات اجرای توسعه شبکه فاضلاب قسمت شرقی بلوار امام شهر گرگاب (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 25-1-96
منقضی شده
احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر فریدونشهر به روش EPC (دو مرحله ای) مناقصه شماره 17-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله فولادی استاندارد پوشش دار به قطر 500 میلیمتر جهت پروژه آبرسانی منطقه خوانسار مناقصه شماره 23-1-96
منقضی شده
احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب شهر اژیه به روش EPC (دو مرحله ای )مناقصه شماره 13-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت معابر لوله گذاری شده شبکه فاضلاب منطقه نجف آباد (قسمت 4 ) مناقصه شماره 24-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 500 ، 800 ، 900 میلیمتر جهت مناطق : ( خوانسار – نجف آباد ) مناقصه شماره 19-1-96
منقضی شده
خريد 25 دستگاه هواده دور کند شناور تصفيه خانه فاضلاب شهرضا مناقصه شماره 22-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 315 ، 400 ، 500 ، 600 میلیمتر جهت منطقه نجف آباد مناقصه شماره 21-1-96
منقضی شده
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 250 ، 315 ، 400 میلیمتر جهت مناطق : ( داران – بوئین و میاندشت ) مناقصه شماره 20-1-96
منقضی شده
خرید 2 دستگاه تابلو برق برای تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 16-1-96
منقضی شده
اجراي شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهریزسنگ (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 15-1-96
منقضی شده
اجراي شبکه جمع آوری فاضلاب شهر دهق (با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 14-1-96
منقضی شده
شستشوی شبکه فاضلاب منطقه سه شهر اصفهان مناقصه شماره 11-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه پنج شهراصفهان مناقصه شماره 10-1-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرائی خطوط انفصال خط انتقال وشبکه فاضلاب شهر خوانسار (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 12-1-96
منقضی شده
خرید 1 دستگاه آشغالگیر دهانه ریز تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 9-1-96
منقضی شده
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهر مناقصه شماره 8-1-96
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه مبارکه مناقصه شماره 7-1-96
منقضی شده
خريد 50 تن پلی الکترولیت کاتیونی به منظور آبگیری لجن تصفیه خانه های فاضلاب شمال و جنوب مناقصه شماره 6-1-96
منقضی شده
اجرای عملیات ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 5-1-96
منقضی شده
عملیات اجرایی واحداث بخشی از شبکه فاضلاب شهر داران (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 4-1-96
منقضی شده
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهرهای گلپایگان و گوگد(به روش بیع متقابل) 2-1-96
منقضی شده

صفحات