مناقصه ها

شما اینجا هستید

خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند استعلام 3-1-96
منقضی شده
خط آبرسانی به سه راهی اشکاوند به طریق لوله رانی (پایپ جکینگ) استعلام 2-1-96
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کهریزسنگ استعلام شماره 1-1-96
منقضی شده
عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان استعلام شماره 105-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد(منطقه بهارستان) استعلام شماره 104-4-95
منقضی شده
اجرای آسفالت ورودی تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست و ورودی انبار تصفیه خانه زرین شهر و وردی مخزن 400دستگاه استعلام شماره 103-4-95
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه (قرارداد باز) استعلام شماره 102-4-95
منقضی شده
عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان استعلام شماره 105-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد(منطقه بهارستان) استعلام شماره 104-4-95
منقضی شده
اجرای آسفالت ورودی تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست و ورودی انبار تصفیه خانه زرین شهر و وردی مخزن 400دستگاه استعلام شماره 103-4-95
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه (قرارداد باز) استعلام شماره 102-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه آب منطقه شش اصفهان استعلام شماره 100-4-95
منقضی شده
لوله گذاری خط انتقال فاضلاب تحت فشار صفائیه(مبارکه) استعلام شماره 99-4-95
منقضی شده
عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه نجف آباد استعلام شماره 97-4-95
منقضی شده
اجرای عملیات ترمیم و روکش آسفالت و سنگفرش پیاده رو منطقه خوراسگان استعلام شماره 98-4-95
منقضی شده
عملیات لوله گذاری آب سطح منطقه شهرضا (قرارداد باز) استعلام شماره 96-4-95
منقضی شده
ساختمان چاه آب شرب شهر دامنه استعلام شماره 95-4-95
منقضی شده
عملیات اچرایی اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان استعلام شماره 94-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه یک به روش ضربه ای استعلام شماره 92-4-95
منقضی شده
حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه شهرضا به روش دورانی استعلام شماره 91-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم حفاری در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان استعلام شماره 90-4-95
منقضی شده
آبرسانی به شهرک صنعتی مورچه خورت - فاز اول (توسعه شبکه لوله گذاری آب) استعلام شماره 89-4-95
منقضی شده