مناقصه ها

شما اینجا هستید

حفر چاه آب شرب شهر حسن آباد جرقویه استعلام شماره 170-4-96
در جریان
اصلاح شبکه آب در شهرستان برخوار استعلام شماره 169-4-96
در جریان
اصلاح شبکه آب فریدن - محله آشجرد استعلام شماره 167-4-96
در جریان
ترمیم ترانشه و آسفالت در محدوده منطقه دو شهرا صفهان استعلام شماره 166-4-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه4 (قرارداد باز) استعلام شماره 165-4-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه فلاورجان (قرارداد باز) استعلام 164-4-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب بادرود - خالد آباد استعلام شماره 163-4-96
منقضی شده
لوله گذاری مسیر قنات دره انجیر انارک استعلام شماره 162-4-96
منقضی شده
حفر چاه پشت دانشگاه آزاد اسلامی اردستان استعلام 161-4-96
منقضی شده
ادامه خط انتقال آب از چاه بهنامیه تا شهر خور استعلام شماره 160-4-96
منقضی شده
حفر چاه آبرفتی در داران استعلام 159-4-96
منقضی شده
ساخت ساختمان چاه آب شرب شهر چادگان استعلام شماره 158-4-96
منقضی شده
لوله گذاری آب چاه فردوان منطقه پنج استعلام شماره 157-4-96
منقضی شده
حفاری یک حلقه چاه ضربه ای در ایستگاه پمپاژ 1 نطنز استعلام شماره 153-4-96
منقضی شده
حفر دوحلقه چاه در منطقه پنج استعلام شماره 152-4-96
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه فاضلاب شهرضا استعلام شماره 154-4-96
منقضی شده
توسعه شبکه آب (اتصال چاه های آب منطقه4) استعلام 156-4-96
منقضی شده
حفر دوحلقه چاه در منطقه یک استعلام شماره 151-4-96
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب منطقه6 (قرارداد باز) استعلام شماره 155-4-96
منقضی شده
فنس کشی اطراف مخزن 500 مترمکعبی افوس (بوئین و میاندشت) استعلام شماره 139-4-96
منقضی شده
حفر دوحلقه چاه در منطقه 4 اصفهان استعلام شماره 150-4-96
منقضی شده
حفر چاه در ایستگاه پمپاژ قدیم دستگرد خمینی شهر استعلام شماره 149-4-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب در منطقه مبارکه استعلام شماره 148-4-96
منقضی شده
احداث ساختمان چاه آب شرب شهر زواره (اردستان) استعلام شماره 147-4-96
منقضی شده
خط اتصال چاه جدید و قدیم برف انبار (سنگباران) استعلام شماره 146-4-96
منقضی شده
اجرای عملیات توسعه شبکه آب شهرستان خمینی شهر (قرارداد باز) استعلام شماره 145-4-96
منقضی شده
احداث ساختمان چاه آب شرب آشجرد و حصارکشی محوطه (داران) استعلام شماره 142/1-4-96
منقضی شده
انجام باقی مانده عملیات اجرایی مخزن 2000 مترمکعبی داران استعلام شماره 141/1-4-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب چادگان - شهر رزوه استعلام شماره 144-4-96
منقضی شده
احداث ساختمان چاه آب شرب آشجرد و حصارکشی محوطه (داران) استعلام شماره 142-4-96
منقضی شده
اصلاح شبکه خط 600 فاضلاب خیابان خواجه عمید (منطقه4) استعلام شماره 143-4-96
منقضی شده
انجام باقی مانده عملیات اجرایی مخزن 2000 مترمکعبی داران استعلام شماره 141-4-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه 3 اصفهان استعلام شماره 140-4-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب شهرهای شاهین شهر و گز (قرارداد باز) استعلام شماره 138-4-96
منقضی شده
عملیات اجرایی ساخت حوضچه والوهای شبکه آبرسانی و ساخت حوضچه های فشارشکن آب منطقه دو (قرارداد باز) استعلام شماره 137-4-96
منقضی شده
لوله گذاری آب در منطقه برخوار (قرارداد باز) استعلام شماره 136-4-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه آب و اتصال به خطوط انتقال در سطح منطقه 3 اصفهان استعلام شماره 135-4-96
منقضی شده
اصلاح شبکه آب شهرضا استعلام شماره 134-4-96
منقضی شده
احداث سوله فیلترهای شنی ایستگاه پمپاژ آب شماره 2 فریدون شهر استعلام شماره 131-4-96
منقضی شده
احداث ساختمان چاه آب شرب شماره3 شهر فرخی (خور و بیابانک) استعلام شماره 133-4-96
منقضی شده
ساخت شیرخانه چشمه توتی استعلام شماره 132-4-96
منقضی شده
حفر دوحلقه چاه دورانی در محدوده آبرسانی شهرضا استعلام شماره 130-4-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب تالار نگین بهشت در شهر دستگرد استعلام شماره 129-4-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب باقیمانده شهر سمیرم استعلام شماره 128-4-96
منقضی شده
عملیات اجرایی اصلاح و توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده منطقه 2 شهراصفهان (قرارداد باز) استعلام شماره 125-4-96
منقضی شده
عملیات توسعه شبکه آب شهرک صنعتی عسگران استعلام شماره 126-4-96
منقضی شده
لوله گذاری آب توسعه و اصلاح شبکه در شهرهای شاهین شهر و گز - دوکیلومتر(قرارداد باز) استعلام شماره 127-4-96
منقضی شده
حفر دوحلقه چاه در خور و بیابانک استعلام شماره 124-4-96
منقضی شده
عملیات اجرایی آسفالت و ترمیم ترانشه در سطح منطقه 3 اصفهان استعلام شماره 123-4-96
منقضی شده
لوله گذاری فاضلاب روستای ریاخون (فلاورجان) استعلام شماره 119-4-96
منقضی شده

صفحات