مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهرهای گلپایگان و گوگد(به روش بیع متقابل) 2-1-96
در جریان
آگهی مزایده سرمايه گذارتکمیل تاسیسات فاضلاب شهر طالخونچه (به روش بیع متقابل) مزایده شماره 1-1-96
در جریان
عملیات مدیریت بهره برداری ، بهره برداری شبکه فاضلاب ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه جلگه مناقصه شماره 3-1-96
در جریان
عملیات توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار اصفهان استعلام شماره 105-4-95
منقضی شده
ترمیم ترانشه لوله گذاری آب باستان آباد(منطقه بهارستان) استعلام شماره 104-4-95
منقضی شده
اجرای آسفالت ورودی تصفیه خانه فاضلاب سده لنجان و ورنامخواست و ورودی انبار تصفیه خانه زرین شهر و وردی مخزن 400دستگاه استعلام شماره 103-4-95
منقضی شده
اصلاح و توسعه شبکه آب در سطح منطقه مبارکه (قرارداد باز) استعلام شماره 102-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه آب منطقه شش اصفهان استعلام شماره 100-4-95
منقضی شده
خرید و اجرای سیستم تله متری شبکه توزیع آب شرب شهرهای اصفهان – خمینی شهر – نجف آباد – شاهین شهرمناقصه شماره 239-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
ایستگاه پمپاژ فاضلاب دهنو مبارکه (دو مرحله ای) مناقصه شماره 236-4-95 اصلاحیه ها
در جریان
لوله گذاری خط انتقال فاضلاب تحت فشار صفائیه(مبارکه) استعلام شماره 99-4-95
منقضی شده
خرید 2 دستگاه تابلو برق برای تصفيه خانه فاضلاب جنوب مناقصه شماره 238-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
خرید پلی آلومینیوم کلراید PAC مناقصه شماره 237-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري شبکه آب و فاضلاب منطقه شهرضا مناقصه شماره 235-4-95
منقضی شده
عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار (باارزیابی کیفی) مناقصه 234-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد (7)باارزیابی کیفی مناقصه شماره 232-4-95
منقضی شده
عملیات اجرائی خطوط انفصال شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 233-4-95
منقضی شده
عملیات اجرائی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد محله یزدانشهر 4(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 231-4-95
منقضی شده
نگهداری و بهره برداری(اپراتوری) و تعمیرات مخازن و ایستگاههای پمپاژ هزار جریب ،ارغوانیه، چشمه توتی، پیلاف، گورت و سه راه سیان مناقصه شماره 229-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اصلاح و توسعه شبکه آب منطقه نجف آباد استعلام شماره 97-4-95
منقضی شده
اجرای عملیات ترمیم و روکش آسفالت و سنگفرش پیاده رو منطقه خوراسگان استعلام شماره 98-4-95
منقضی شده
عملیات لوله گذاری آب سطح منطقه شهرضا (قرارداد باز) استعلام شماره 96-4-95
منقضی شده
ساختمان چاه آب شرب شهر دامنه استعلام شماره 95-4-95
منقضی شده
عملیات اچرایی اصلاح شبکه فاضلاب در محدوده آبفا منطقه سه شهر اصفهان استعلام شماره 94-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
خط انتقال آب از تصفیه خانه باباشیخ علی تا شهر دهاقان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 230-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهر طالخونچه(به روش بیع متقابل) شماره 226-4-95
منقضی شده
عملیات مدیریت بهره برداری ، بهره برداری شبکه فاضلاب ، خدمات عمومی وخدمات مشترکین منطقه جلگه مناقصه شماره 225-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدن مناقصه شماره 224-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آبرسانی منطقه شهرضا مناقصه شماره 223-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب شهر صفائیه مبارکه (دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 228-4-95
منقضی شده
احداث ایستگاه پمپاژفاضلاب شهر کرکوند مبارکه(دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ) مناقصه شماره 227-4-95
منقضی شده
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کوشک خمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 222-4-95
منقضی شده
عملیات اجرایی باقیمانده خط انتقال فاضلاب شش جوان تصفیه خانه بوئین و میاندشت (ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 221-4-95
منقضی شده
توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه چهار(لیست شماره 4 حصه شمالی)باارزیابی کیفی مناقصه شماره 220-4-95
منقضی شده
حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه یک به روش ضربه ای استعلام شماره 92-4-95
منقضی شده
حفاری دوحلقه چاه آب در منطقه شهرضا به روش دورانی استعلام شماره 91-4-95
منقضی شده
انجام خدمات مشترکین منطقه لنجان مناقصه شماره 219-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه آبرسانی منطقه فلاورجان مناقصه شماره 218-4-95
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه هاي فاضلاب شمال، جنوب و سپاهان شهر مناقصه شماره 217-4-95
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز تصفيه خانه آب باباشيخعلي، چاههاي فلمن و اداره خميني شهر مناقصه شماره 216-4-95
منقضی شده
حفظ و نگهداري فضاي سبز اداره مركزي و انبار چشمه توتي و انبار لوله سازي مناقصه شماره 215-4-95
منقضی شده
عملیات اجرايی ترمیم و آسفالت نوارهای حفاری در محدوده آب و فاضلاب منطقه سه اصفهان مناقصه شماره 214-4-95
منقضی شده
اجرای عملیات تکمیلی ابنیه تصفیه خانه فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 209-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات اجرائی خطوط انفصال شبکه و خط انتقال فاضلاب شهر خوانسار(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 208-4-95
منقضی شده
خرید لوله چدن داکتیل تایتون پوشش دار به قطر 300 میلیمتر جهت منطقه دهاقان مناقصه شملره 211-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري شبکه آب و فاضلاب ، خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه فریدن مناقصه شماره 213-4-95
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري از شبکه و انشعابات فاضلاب منطقه يک شهراصفهان مناقصه شماره 212-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذاری در طرح تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهرهای فلاورجان و درچه در ازای واگذاری پساب(به روش بیع متقابل) شماره 210-4-95
منقضی شده
آگهی مزایده سرمایه گذار تکمیل تأسیسات فاضلاب شهرهای گلپایگان و گوگد (به روش بیع متقابل) شماره 207-4-95 اصلاحیه
منقضی شده
عمليات اجرائي بهره برداري و تعمیرو نگهداری شبکه آبرسانی منطقه یک شهر اصفهان مناقصه شماره 206-4-95
منقضی شده

صفحات