مناقصه‌ها

شما اینجا هستید

مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 240-3-96
در جریان
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب ،تعویض کنتور منطقه شش(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 239-3-96
در جریان
خدمات عمومی و مشترکین دهاقان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 238-3-96
در جریان
خدمات مشترکین شاهین شهر و میمه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 237-3-96
در جریان
ساخت سوله برروی بلوئرهای هوادهی تصفیه خانه جنوب مناقصه شماره 235-3-96 اصلاحیه
در جریان
ساخت سوله برروی بلوئرهای هوادهی مرحلهB فاز2 تصفیه خانه شمال مناقصه شماره 234-3-96 اصلاحیه
در جریان
اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهر اصغر آبادخمینی شهر(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 233-3-96
در جریان
انجام امور اداری و خدماتی نیروهای حجمی شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 236-3-96
در جریان
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه سیاه بوم (باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 232-3-96
در جریان
خرید دریچه منهول فاضلابی چدنی لولادار کلاس C250 90 کیلوئی و کلاس D400 100 کیلوئی جهت منطقه لنجان مناقصه شماره 230-3-96
در جریان
خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی کاروگیت كوپلر سرخود در اقطار : 200 ، 315 میلیمتر جهت منطقه لنجان مناقصه شماره 229-3-96
در جریان
مدیریت بهره برداری ،خدمات مشترکین و خدمات عمومی منطقه جلگه مناقصه شماره 231-3-96
در جریان
بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تصفیه خانه آب و ایستگاه های پمپاژ و مخازن ده هزار متر مکعبی گلپایگان مناقصه شماره 228-3-96 اصلاحیه
در جریان
عملیات اجرایی خط انتقال فاضلاب دیزیچه(8)بش دوم وینیچه(با ارزیابی کیفی)مناقصه شماره 225-3-96
در جریان
اجرایی بخشی از شبکه فاضلاب شهر خوانسار(2)(باارزیابی کیفی) مناقصه شمازه 224-3-96
در جریان
احداث ایستگاه پمپاژ شماره یک آبرسانی به دهاقان با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 223-3-96
در جریان
مزایده فروش اتصالات چدنی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 227-3-96 اصلاحیه
در جریان
مزایده فروش اقلام راکد مصرفی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 226-3-96 اصلاحیه
در جریان
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب در منطقه شاهین شهر و میمه(با ارزیابی کیفی) مناقصه مشاره 219-3-96
منقضی شده
مدیریت بهره برداری ،خدمات مشترکین و تامین نیروی انسانی منطقه بادرود مناقصه شماره 218-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب منطقه 1 (روشن دشت )با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 222-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 221-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 220-3-96
منقضی شده
مزایده فروش مزایده اقلام راکد و ضایعاتی ، خسارتی مازاد شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان مزایده شماره 217-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 216-3-96
منقضی شده
اصلاح شبکه فاضلاب خیابان مطهری ملک شهر منطقه پنج اصفهان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 215-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه شبکه فاضلاب در سطح منطقه3 اصفهان (بااریابی کیفی) مناقصه شماره 214-3-96
منقضی شده
انجام خدمات حفاظت فیزیکی و حراستی اداره مرکزی و ادارات تابعه آبفا استان اصفهان مناقصه شماره 213-3-96
منقضی شده
مزایده اتصالات چدنی مازاد شماره 212-3-96
منقضی شده
مزایده اقلام راکد مصرفی شماره 211-3-96
منقضی شده
اسناد فراخوان شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه فرآوری لجن فاضلاب شهری اصلاحیه
در جریان
لوله گذاری اختصاصی شهرک سلامت و توسعه مسکن شهرک امام خمینی(ره)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 210-3-96
منقضی شده
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ طرح فاضلاب سورچه-سیاه بوم (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 209-3-96
منقضی شده
خط انتقال از سد کوچری به دشت گلپایگان-قسمت دوم(باارزیابی کیفی) مناقصه شماره 208-3-96
منقضی شده
ساختمان اداری آب و فاضلاب شاهین شهر و تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 207-3-96 اصلاحیه ها
منقضی شده
عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب گلپایگان (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 206-3-96
منقضی شده
نصب و اصلاح انشعابات آب و فاضلاب و تعویض کنتور آب در منطقه شاهین شهر و میمه مناقصه شماره 204-3-96
منقضی شده
آگهی تجدید مزایده شناسایی سرمايه گذارارتقا و توسعه تصفیه خانه فاضلاب شهر شهرضا به روش بیع متقابل مزایده شماره 198-3-96
منقضی شده
مزایده فروش یک قطعه زمین در شهر بهارستان مزایده شماره 205-3-96
منقضی شده
شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه6 اصفهان(خیابان جی شرقی خیابان معراج)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 203-3-96
منقضی شده
اجرای عملیات کلکتور شرق منطقه 1 شهر اصفهان(مشتاق سوم و خیابان دکتر حسابی)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 202-3-96
منقضی شده
عملیات اجرائی توسعه شبکه فاضلاب منطقه1 اصفهان (روشن دشت) (با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 201-3-96
منقضی شده
عملیات اجرائی توسعه شبکه منطقه1 اصفهان(دکتر حسابی-روشن دشت)(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 200-3-96
منقضی شده
اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر نجف آباد(10) خیابان امام و فرعیها(با ارزیابی کیفی) مناقصه شماره 199-3-96
منقضی شده
عملیات احداث پمپاژ پساب صفائیه مبارکه (دو مرحله ای) مناقصه شماره 196-3-96 اصلاحیه
منقضی شده
عملیات ترمیم ترانشه و آسفالت نوارهای حفاری آب و فاضلاب منطقه1 اصفهان مناقصه شماره 197-3-96
منقضی شده
عملیات لوله گذاری فاضلاب دیزیچه7(بااریابی کیفی) مناقصه شماره 195-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 194-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 193-3-96
منقضی شده
عملیات اجرایی توسعه و اصلاح شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده (منطقه 2) با ارزیابی کیفی مناقصه شماره 192-3-96
منقضی شده

صفحات