سميرم

شما اینجا هستید

 شبكه فاضلاب مجموعه 105 واحدي مسكن مهر سميرم در ابتداي فاز دوم شهرك آبشار به طول1150 متر و با قطر250و  اعتبار عمراني يك ميليارد و پانصد هزار ريال اجراء گرديدلازم به ذكر است براي اولين بار بدليل عدم بارندگي دربهمن ماه در  سميرم  طرحهاي عمراني فعال مي باشد و در ادامه اجراي نقاط داراي تراكم بالاي  در فاز دوم شهرك آبشار  نيز تحت پوشش شبكه فاضلاب قرار خواهد گرفت.

 براي اولين بار از زمان تشكيل شركت آب و فاضلاب بدليل عدم ريزش برف در شهر سميرم كار اصلاح شبكه آب ادامه دارد كه در دي ماه حدود 600 متر از شبكه فرسوده خيابان شيخ كليني و فرعي ها بازسازي گرديده تا ضمن كاهش درصد آب بدون درآمد از مشكلات خشكسالي بي سابقه كاسته شود.

با بررسي هاي انجام شده و برنامه ريزي   جهت آماده گي براي مواجه با شرایط تنش آبي در سال 97 و  تغيير در زون بندي در مواقع اضطراري و مديريت وضعيت آب در اين شرایط با استفاده از تجربيات گذشته شبكه آب شهر سميرم بررسي و تعداد 20 مورد از والو هاي اصلي در برنامه تعويض و بازسازي قرار گرفت كه براي سهولت در دسترسي بر روي اغلب آنها حوضچه ساخته خواهد شد . لازم به ذكر است  تاكنون در شهر سميرم بارش برف نداشته ايم كه اين شرايط  سابقه نداشته است .

 با توجه به بروزخشكساليهاي اخير و درخواست برداشت آب بوسيله تانكرهاي سيار  توسط اداره امور عشايري و آب  و فاضلاب روستايي و همچنين تعداد محدودي از دامداران و شركتهاي عمراني  و خدماتي در منطقه .جهت سهولت در ارائه خدمات دو دستگاه كنتور الكترونيكي كارتي در شهر  سميرم وشهر حنا  با هزينه  بالغ بر يكصدو هفتاد ميليون ريال نصب ومورد بهر برداري قرار گرفت . 

 به منظور بهبود وضعيت خط انتقال آب به طرف مخزنهاي آب در شهرهاي حنا وكمه  جهت كاهش اب بحساب نيامد   3500 متر ازشبكه فرسوده در اقطار90-110-150 اصلاح وانشعابات مربوطه بازسازي شد لازم به ذكر است خشكسالي منابع اب در منطقه را به شدت تهديد مي كند واصلاح لوله هاي فرسوده وانشعابات قديمي بسيار ضروري است . 

با عنايت به اينكه خيابانهاي شيخ مفيد و خيابان 22 بهمن طي روزهاي  در شهر سميرم با علامت گذاري دريچه هاي فاضلاب در  اين دو خيابان  84 فقره دريچه فاضلاب بازسازي و همسطح سازي گردد  .

به منظور افزايش ايمني و حفاظت ازپمپهاي   wkc ايستگاه پمپاژ شماره يك شهر سميرم  در حسين آباد يك دستگاه شير برقي خريداري و نصب شد تا با عنايت به راه اندازي سيستم  PLG ايستگاه شرايط نصب لوازم ابزار دقيق و راه اندازي سامانه  تله متري و كنترل از سميرم مهيا شود.

با توجه به اينكه خيابانهاي شيخ مفيد و خيابان 22 بهمن طي روزهاي اخير توسط شهرداري سميرم بصورت كامل مورد بهسازي و  آسفالت شد . تعداد 83 دريچه  منهول فاضلاب در زير آسفالت نامرئي شده بود  با عنايت به شروع  فصل بارندگي  همسطح سازي شدند.

به مناسبت هفته پدافند غير عامل جلسه كارگروه پدافند  در بخش آب با حضور همه اعضاء(جهاد -امور منابع آب -آبفار-سپاه- اداره برق- اداره اطلاعات و شبكه بهداشت و درمان شهرستان) برگزار و بحث پيرامون ايراد راهكارهايي در پدافند غير عامل و همچنين راهكارهايي دررابط با آمادگي در زمان بروز حوادث و بلاياي غير طبيعي نيز مطرح و مورد بررسي قرار گرفت.

با دستور و مساعدت مدير عامل شركت و همكاري و معاونت مالي و پشتيباني محوطه ساختمان اداري امور آب وفاضلاب كه كار  محوطه سازي آن چندين سال به دليل قرار گرفتن در دامنه كوه به طول انجاميده آسفالت شد لازم بذكر است مساحت آسفالت شده 3600 متر مربع و ديوار كشي و محوطه سازي و همجنين آسفالت بالغ بر چهار ميليارد ريال هزينه در بر داشته است .

صفحات