سميرم

شما اینجا هستید

با دريافتي گزارشي از شهر كمه مبني بر عدم آبدهي چاه در شهر كمه با بررسي اوليه مشخص شد الكتروپمپ شناور چاه دچار اشكال فني شده كه با آماده  نمودن همه لوازم و الكترو پمپ شناور، اكيپ فني به محل اعزام و نسبت به تعويض همه تاسيسات چاه و اينورتور موجود مشكل آب اين شهر مرتفع و از قطع آب در اين شهر جلوگيري بعمل آمد.

با توجه  به درخواستهاي زياد مردمي براي اجراي  شبكه فاضلاب در دو ماه گذشته  با اعتباري معادل 3 ميليارد ريال حدود 2500 متر در  شهر سميرم انجام كه مورد استقبال اهالي قرار گرفت لازم بذكر است بدليل سنگي بودن زمين و عرض كم معابروجود تاسيسات گاز وآب ومخابرات  لوله گذاري فاضلاب  با مشكلات زياد انجام مي شود و وضعيت بهداشت را ارتقاع ومحل را قابل سكونت مي كند .

 بدليل بالا بودن ميزان آب بحساب نيامده در شهر ونك  نقاط پرحادثه وضعف شبكه آب كه با استفاده از گزارشات سامانه 122 شناسايي شده بودند در حدود 450 متر از شبكه موجود اصلاح وهمه انشعابات مربوطه بازسازي شد. لازم بذكر است اعتبار مورد نياز اين طرح از طريق  تبصره 3 تامين شده است.

خط انتقال آب مخزن 2700 كه حدود 25 درصد شبكه آب شهر سميرم را پوشش ميدهد دچار حادثه و باعث سرازير شدن حجم زيادي آب در خيابان علامه طباطبايي شود با قطع آب و حفاري محل مشخص شد خط انتقال 300 ايرانت كه در شيپ بسيار تند دامنه كوه در عمق  زياد كار شده بود شكسته است كه با بسيج همه امكانات و كمك امور آبفاي شهرضا در تامين لوازم در مدت هشت ساعت لوله تعمير و در مدار بهره برداري قرار گرفت .

شهر حنا با جمعيتي بالغ بر هفت هزار نفر و 1950فقره انشعاب اّ ب در 35 كيلومتري شرق شهر سميرم واقع شده است .

شهرحنا به دلیل اینکه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار ندارد در سالهای اخیر به جهت وقوع خشکسالی های پیاپی تأمین آب شرب آن دستخوش تحولاتی گردید که خوشبختانه در سال جاری با شناسایی منبع جدیدی آب شرب این شهر برای سالهای متمادی پایدار تأمین می شود. شهرحنا در جنوب اصفهان و در بخش مرکزی شهرستان سمیرم قرار دارد.

با اطلاع از سيستم تله متري و اشكال درآبرساني شهر سميرم و مشخص شدن چاه شماره يك سميرم كه حدود 30درصد اب شرب شهر سميرم را تامين ميكند با مشكل مواجه شده است كه    الكتروپمپ ان تعويض شد و با توجه به وضعيت بسيار سخت وحساسيت ويژه اين چاه با بسيج همه امكانات و رعايت همه مسائل فني و ايمني علاوه بر تعويض الكتروپمپ  اينورتور نيز تعمير و  مدار بهره برداري قرار گرفت لازم بذكر است با برنامه ريزي مناسب از قطع گسترده آب در شهر جلوگيري بعمل آمد.

با تامين اعتبار و انتخاب پيمانكار برق رساني به چاه شماره 3 شهر حنا آغاز شد لازم بذكر است كه اين طرح بيش از 500 ميليون ريال هزينه دارد و با عنايت به اجراء خط انتقال آب و ساخت اطاقك تهيه كليه تجهيزات اين چاه با دبي بيش از 35ليتر در ثانيه در مدار قرار خواهد گرفت و مشكل آب شرب اين شهر را برطرف خواهد كرد لازم به ذكر است  خكسالي بيشترين تاثير را در اين شهر داشته واغلب منابع اب شرب وكشاورزي با مشكل جدي مواجه شده است.

 

پايان عمليات حفاري چاه شماره 3 در شهر كمه جهت رفع نگراني تامين آب شهر كمه در سالهاي آينده و استفاده در مواقع بحراني عمليات حفاري دومين چاه ابرفتي  شهر كمه در سال جاري با موفقيت به پايان رسيد لازم بذكر است دبي اين چاه بيش از ده ليتر در ثانيه است كه آب شرب اين شهر را تامين ميكند و پس از تجهيز  بعنون چاه رزرو در مدار قرار خواهد گرفت.

با مشاهده افت شديد سطح مخازن آب شهر سميرم در سيستم تله متري همكاران قسمت بهره برداري و حوادث جهت پيدا كردن با  بررسيهاي هشت ساعته ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي در مدار خط انتقال مشخص شد  لوله 400 پلي اتيلن مسير چشمه هاي عزيزخان و چهار مور دچار حادثه گرديده كه با تلاش چندين ساعته اكيپ حوادث و تعميرات مشكل  مرتفع شد لازم بذكر است با عنايت به امكان عمدي بودن  موضوع با حضور پليس 110 بررسي و از مزارع كشاورزان اطراف بازديد شد .

صفحات