خميني شهر

شما اینجا هستید

 

نسبت وصولی به درآمد دربخش حق انشعاب طی هفت ماه نخست سال جاری در امورآبفا خمینی شهربه صدوسی وهفت درصدرسید. به گزارش قسمت خدمات مشترکین ودرآمدمنطقه دراین مدت 63806 اخطاریه قطع صادرشده که  به ترتیب 48237 ، 9268 ، 1928 و  4373 عدد ازاخطارها درخمینی شهر، درچه ، کوشک ، اصغرآباد توزیع شده است . این اقدام با هدف کاهش مطالبات معوقه انجام شد.

 

تعداد انشعابات واگذارشده فاضلاب در هفت ماه نخست سال جاری  درمنطقه خمینی شهر ونواحی تابعه به 1209 فقره رسید. به گزارش قسمت خدمات مشترکین ودرآمدمنطقه ازاین تعدادانشعاب فاضلاب واگذارشده به ترتیب 813  و 396  فقره مربوط به خمینی شهرو درچه می باشد. گفتنی است نسبت عملکردبه بودجه  منطقه دربخش واگذاری انشعاب فاضلاب  طی این مدت چهل وپنج درصدمی باشد.

 

عملیات نصب هفتصدوهشتادوهشت فقره انشعاب آب درمنطقه خمینی شهر ونواحی تابعه در هفت ماه نخست سال جاری انجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه ازاین تعدادانشعاب نصب شده به ترتیب475، 170 ، 95 و48  فقره مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد. با اتمام فعالیت مذکور تعداد کل انشعابات نصب شده آب منطقه خمینی شهرونواحی تابعه به 90861  فقره رسید.

 

عملیات مهارچهارهزار ونهصدحادثه آب وفاضلاب طی هفت ماه نخست سال جاری درمنطقه خمینی شهرانجام شد. به گزارش قسمت بهره برداری منطقه ازاین تعداد اتفاق  به ترتیب  4024، 317 ، 343 و 205 موردمربوط به حوادث انشعاب آب ، شبکه آب ، انشعاب فاضلاب وشبکه فاضلاب می باشد. حدود4000  مورد از حوادث دراین مدت مربوط به خمینی شهروبقیه درنواحی تابعه اتفاق افتاده است .

 

عملیات لوله گذاری  شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهردرهفت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل صدوبیست درصدرشدداشته است. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه دراین مدت 22 کیلومترلوله گذاری شبکه فاضلاب درمنطقه خمینی شهر وناحیه درچه اجراشده ولی  این فعالیت درمدت مشابه سال قبل فقط ده کیلومترانجام شده است . گفتنی است حدودپنج کیلومتری ازفعالیت عمرانی مذکور مربوط به    خمینی شهرو هفده کیلومتر آن درشهردرچه اجراشده است .

 

عملیات لوله گذاری  سیزده کیلومترشبکه آب طی هفت ماه نخست سال جاری درمنطقه خمینی شهربه اتمام رسید. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه  ازاین میزان فعالیت اجرایی صورت گرفته به ترتیب 7255 ، 3641 ، 415 و1674 مترمربوط به خمینی شهر ، درچه ، کوشک واصغرآباد می باشد.  با انجام پروژه مذکور طول کل شبکه آب منطقه خمینی شهربه 956 کیلومتررسید.

 

عملیات شستشوولایروبی 137 کیلومتراز شبکه فاضلاب منطقه خمینی شهر درهفت ماه نخست سال جاری به مرحله اجرادرآمد.این اقدام باهدف نگهداری شبکه فاضلاب وکاهش حوادث ناشی ازآن دردستورکارقرارگرفت. فعالیت مذکور توسط اکیپ ویژه با تجهیزات کامل و رعایت اصول ایمنی انجام شد.

 

عملیات نصب هزاروچهارصدوسیزده فقره انشعاب فاضلاب طی هفت ماه نخست سال جاری درمنطقه خمینی شهر  ونواحی تابعه اجرایی شد . به گزارش بهره برداری منطقه ازاین تعدادانشعاب نصب شده هشتصدوهشتادوشش فقره مربوط به خمینی شهرو بقیه مربوط به ناحیه درچه می باشد .با انجام این فعالیت تعدادکل انشعابات نصب شده فاضلاب منطقه به  63528 فقره رسید .گفتنی این اقدام درراستای انجام تعهدات شرکت مبنی برتوسعه فاضلاب شهری و ارتقاء بهداشت عمومی مردم انجام شده است .

 

عملیات تعویض هزاروسیصدوبیست وسه فقره کنتورفرسوده طی هفت ماه نخست سال جاری درمنطقه خمینی شهرانجام شد.این اقدام باهدف کاهش آب بدون درآمد وحوادث دردستورکارقرارگرفت . گفتنی است ازاین تعداد کنتورتعویضی به ترتیب 1046 ، 179 ، 4  و94  فقره مربوط به خمینی شهر ، درچه ، کوشک واصغرآباد می باشد.

 

عملیات احداث ایستگاه پمپاژآب شماره یک شهرک برق الکترونیک خمینی شهرحدود70درصدپیشرفت فیزیکی داشته است .  به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه این ایستگاه که درمحل منبع شماره 2 منظریه قراردارد با هدف تامین آب شهرک برق الکترونیک خمینی شهرطراحی شده است. خاطرنشان می شود  با شروع به کارپروژه مذکور  آب پس ازورودبه حوضچه ای  با ظرفیت ده مترمکعب که پمپهای مستغرق درآن مستقرمی باشد  ، به ایستگاه پمپاژآب شماره دوشهرک برق الکترونیک خمینی شهرانتقال داده می شود.

صفحات