خميني شهر

شما اینجا هستید

عملیات توزیع  پانزده هزار و نهصد و سی و پنج اخطاریه پرمصرف و شصد و پنج هزار و دویست و پنجاه و یک اخطاریه بدهکار طی شش ماهه نخست سال 96 درمنطقه خمینی شهر انجام شد. به گزارش قسمت خدمات مشترکین و درآمد منطقه  این اقدام با  هدف مدیریت مصرف  بهینه آب و وصول مطالبات معوقه در دستورکار قرارگرفت. لازم به توضیح است از این تعداد اخطاریه پر مصرف به ترتیب 12986 ، 1777 ، 388 و 784 مورد در خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد و تعداد اخطاریه بدهکار به ترتیب 45661 ، 11488 ، 3921 ، 4181 مورد در خمینی شهر، درچه، کوشک، اصغرآباد توزیع شده است.

 

جلسه هماهنگی با شورای شهر کوشک درمحل دفتر شورا برگزارشد. به گزارش روابط عمومی منطقه درابتدای جلسه مدیر امورآبفای خمینی شهر ضمن تبریک به انتخاب شایسته اعضاءجدید شوارای شهر توضیحاتی راجع به پروژه شبکه فاضلاب شهر کوشک بیان نمودند و از اعضاء شورا درخواست همکاری لازم را در جهت هرچه بهتر و سریعتر در اجرای شبکه فاضلاب را خواستار شدند.

تعداد انشعابات واگذار شده فاضلاب  طی پنج ماه نخست سال 96  در منطقه خمینی شهر و درچه به ششصد و هشتاد و شش فقره رسید. به گزارش قسمت خدمات مشترکین ودرآمد منطقه از این تعداد انشعاب فاضلاب  واگذار شده به ترتیب 464 و 222  فقره مربوط به خمینی شهر و درچه می باشد. با انجام این فعالیت تعداد کل انشعابات واگذار شده فاضلاب در منطقه خمینی شهر از ابتدا تاپایان مرداد96 به 69287 فقره رسید.

تعداد انشعابات واگذار شده آب  طی پنج ماه نخست سال 96  در منطقه خمینی شهر و نواحی تابعه به ششصد و چهل و هفت فقره رسید. به گزارش قسمت خدمات مشترکین ودرآمد منطقه از این تعداد انشعاب آب واگذار شده به ترتیب 448، 100 ، 49 و 50 فقره مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد. با انجام این فعالیت تعداد کل انشعابات واگذار شده آب درمنطقه خمینی شهر از ابتدا تاپایان مرداد96 به 94192 فقره رسید.

تعداد صد و پنجاه و دو مورد هم سطح سازی دریچه منهولهای فاضلاب در منطقه خمینی شهر طی پنج ماه نخست سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت بهره برداری منطقه تعدادی از دریچه ها در اثر خاکریزی و روکش آسفالت معابر و خیابانها توسط شهرداری نامرئی و یا پائین قرار گرفته بود،که در صورت عدم هم سطح سازی امکان حادثه برای وسائل نقلیه وجود داشت.

تعداد پانصد و چهار مورد هم سطح سازی دریچه والوهای قطع و وصل شبکه توزیع آب در منطقه خمینی شهر و نواحی تابعه طی پنج ماه نخست سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت بهره برداری منطقه از این تعداد هم سطح سازی سازی به ترتیب331، 53 ، 35 و85 مورد مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد. هدف از این اقدام آسفالت نمودن معابر توسط شهرداری و نا هموار بودن دریچه های آب بوده است.

بزرگترین بیرق حسینی برای ششمین سال متوالی دربلندترین سازه تاسیساتی شهرستان خمینی شهر واقع در امورآبفای منطقه برافراشته شد. به گزارش روابط عمومی منطقه این  اقدام درآستانه شروع ماه محرم با هدف تقویت شعائرمذهبی و عزاداری حضرت اباعبداله الحسین (ع) به همت هیئت متوسلین به چهارده معصوم (ع) وکارکنان امورآبفا خمینی شهرانجام شد . لازم به توضیح است این بیرق به طول هشتصد متر مربع می باشدکه در قسمت بالایی و بیست و چهارستون منبع بتنی قدیمی امورآبفا خمینی شهر بوسیله بیش از دو هزار مترطناب نصب گردید. همچنین پرچم های عزاداری ایام ماه محرم برسقف این منبع که سی و پنج مترارتفاع دارد، مستقرشد .

عملیات نصب هشتصد و هفتاد و یک فقره انشعاب فاضلاب در منطقه خمینی شهر و درچه طی پنج ماه نخست سال 96 انجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه ازاین تعداد انشعاب نصب شده به ترتیب551 و 320 فقره مربوط به خمینی شهر و درچه می باشد. با اتمام فعالیت  فوق تعداد کل انشعابات فاضلاب منطقه خمینی شهر تا پایان مرداد 96 به 68245  فقره رسید.

عملیات نصب هفتصد و سی و سه فقره انشعاب آب درمنطقه خمینی شهر ونواحی تابعه طی پنج ماه نخست سال 96 انجام شد. به گزارش بهره برداری منطقه ازاین تعدادانشعاب نصب شده به ترتیب531 ، 98 ، 52 و52 فقره مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد. با اتمام فعالیت  فوق تعداد کل انشعابات آب منطقه خمینی شهر و نواحی تابعه به 93999  فقره رسید

تعداد سیصد و شصد و نه مورد مرئی سازی دریچه شیرهای قطع و وصل شبکه توزیع آب درمنطقه خمینی شهر ونواحی تابعه طی پنج ماه نخست سال 96 انجام شد. به گزارش قسمت بهره برداری منطقه از این تعداد مرئی سازی به ترتیب275 ، 58 ، 2 و34 مورد مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد. این اقدام با هدف افزایش سرعت قطع آب در زمان حادثه بر روی شبکه و انشعابات صورت گرفت.

صفحات