خميني شهر

شما اینجا هستید

واحدکنترل کیفی امورآبفا منطقه خمینی شهر در بهمن ماه سال 96 هفتصد و هفتاد موردکلرسنجی و پنجاه و چهار مورد میکروبی انجام داده است. گفتنی است از این تعداد کلرسنجی  صورت گرفته به ترتیب 430 ، 140 ، 140 و 60 مورد مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد. همچنین از پنجاه و چهار آزمایش میکروبی به ترتیب 39 ، 10 ، 3 و2  مورد مربوط به خمینی شهر، درچه ، کوشک و اصغرآباد می باشد.

جلسه مشترک شورای شهر با مدیرآبفا منطقه خمینی شهر در محل دفتر شورای شهر شهرستان برگزارشد.به گزارش روابط عمومی منطقه این نشست با هدف اخذ تدابیر لازم جهت سازگاری با بی آبی در دستور کار قرار گرفت.در این جلسه جمشیدیان نائینی مدیر آبفا منطقه به تشریح منابع و ذخایر آبی استان و شهرستان پرداختند.همچنین رحیمی عضو شورای شهر شهرستان از همکاری و فعالیت های مدیرعامل شرکت و مدیر منطقه خمینی شهر تقدیر و تشکر نمودند.

در ستاد شرکت در خصوص بحران آب جلسه ای با حضور اعضای کمیته بحران آب منطقه خمینی شهر در دفترمدیریت منطقه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی منطقه درابتدای این نشست و درادامه مهندس جمشیدیان نائینی مدیر منطقه خمینی شهرضمن خوشامدگوئی به تشریح بحران آب و راهکارهای سازگاری با بی آبی پرداختند. همچنین صورت جلسه ای تنظیم و مقرر گردید:                               
1-مقررگردید دراسرع وقت مسئول مشترکین منطقه نسبت به شناسائی دقیق مسئولین با مصرف بالای 20متر مکعب درماه اقدام و جلسات توجیهی با هماهنگی ستاد برگزار گردد.
2-مقررگردیدنصب لوازم کاهنده در منطقه پیگیری گردد.

عملیات توسعه صد و ده متر شبکه آب محله وازیچه خمینی شهر طی بهمن ماه 96 اجرایی شد. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه این پروژه از محل اعتبارات جاری در مسیرفرعی 109 انجام شد. فعالیت توسعه ای فوق بوسیله لوله پلی اتیلن 90 و 110 میلیمتری به مرحله اجرا درآمد.

عملیات توسعه صد و چهل متر شبکه آب محله وازیچه خمینی شهر طی بهمن ماه 96 اجرایی شد. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه این پروژه از محل اعتبارات جاری در مسیر فرعی 121 انجام شد. فعالیت توسعه ای فوق بوسیله لوله پلی اتیلن 110 میلیمتری به مرحله اجرا درآمد.

عملیات توسعه صد و بیست متر شبکه آب بلوار امیرکبیر خمینی شهر طی بهمن ماه 96 اجرایی شد. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه این پروژه از محل اعتبارات جاری در مسیرکوچه باغی پشت مسجد صفا انجام شد. فعالیت توسعه ای فوق بوسیله لوله پلی اتیلن 110 میلیمتری به مرحله اجرا درآمد.

عملیات توسعه صد و چهل و پنج متر شبکه فاضلاب محله ولاشان خیابان آزادگان شهر درچه در بهمن ماه96 انجام شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه خمینی شهر این پروژه از محل اعتبارات جاری در مسیرکوی اکبر امینی اجراشد.فعالیت توسعه ای فوق بوسیله لوله پلی اتیلن 200 میلیمتری انجام وتعدادهفت حوضچه فاضلاب ساخته شد.

عملیات توسعه صد متر شبکه آب محله وازیچه خمینی شهر طی بهمن ماه 96 اجرایی شد. به گزارش قسمت فنی ومهندسی منطقه این پروژه از محل اعتبارات جاری در مسیر فرعی 106 انجام شد. فعالیت توسعه ای فوق بوسیله لوله پلی اتیلن 110 میلیمتری به مرحله اجرا درآمد.

عملیات توسعه صد و پنجاه متر شبکه فاضلاب محله ولاشان در بهمن ماه96 انجام شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه خمینی شهر این پروژه از محل اعتبارات جاری درخیابان حافظ اجراشد. فعالیت توسعه ای فوق  بوسیله لوله پلی اتیلن 200 و 250 میلیمتری انجام و تعداد چهار حوضچه فاضلاب ساخته شد.

عملیات توسعه صد و پنجاه و شش متر شبکه فاضلاب محله ولاشان خیابان حافظ در بهمن ماه96 انجام شد. به گزارش قسمت فنی و مهندسی منطقه خمینی شهر این پروژه از محل اعتبارات جاری در مسیر کوی بهمن امینی اجراشد. فعالیت توسعه ای فوق  بوسیله لوله پلی اتیلن 200 میلیمتری انجام و تعداد شش حوضچه فاضلاب ساخته شد.

صفحات