معاون بهره برداری

شما اینجا هستید

 

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان گفت : شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان موفق شد در سومین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی(GIS) در صنعت آب و برق عنوان مقاله و غرفه برتر را به خود اختصاص دهد .

 

معاون بهره برداری آبفا استان اصفهان گفت:

 

در فصل بارش سرازیر شدن روان آب به شبکه فاضلاب موجب ایجاد شوک در تصفیه خانه فاضلاب می شود و بعضاً پس زدگی فاضلاب را به همراه دارد در حالی که باید روان آب ها باید به رودخانه ،جوی و چاههای جذبی هدایت شوند.

معاون بهره برداری شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با توجه به شرایط آب و هوا در فصل پائیز و زمستان سرازیر کردن آب باران به شبکه فاضلاب با عث افزایش حجم ورودی فاضلاب به تصفیه خانه می شود و از آنجایی که شبکه فاضلاب شهری فقط برای جمع آوری فاضلاب خانگی تعریف شده موجب پس زدگی فاضلاب می شود.

صفحات