دفترچه تلفن

شما اینجا هستید

نام و نام خانوادگی (عنوان ) مکان تلفن تلفن داخلی نمابر
وزارت نیرو 02181606000
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور 02189600000 02188953329
شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 336686985
حسین اثنی عشری (معاون مالی و پشتیبانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36685876 217
محسن بیشه (معاون مهندسی و توسعه) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36687700 304
رضا رضایی (معاون خدمات مشترکین و درآمد) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36689496 426
سیدمحمدرضا سجادی فر (معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36686985 401
حسن غلامی (معاون بهره برداری) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36692950 402
سیداکبر بنی طبا (مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36693296 232
علیرضا حاجی عبدالرحمانی (مدیر دفتر حراست و امور محرمانه) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36683010 327
امرا... سلیمانی (مدیردفتر مدیرعامل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36683009
رحت ا... آقابابایی (مدیر دفتر خدمات مشترکین و درآمد) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030
سعید ابوطالبیان (مدیر دفتر بهبود بهره وری و تحول اداری) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 406
محسن احمدی (مدیر امور عمومی و پشتیبانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 201
مجتبی اعرابی ( مدیر دفتر آموزش) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 441
ناصر اکبری (مدیر بهره برداری از تأسیسات تأمین و توزیع آب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36683020 453
سعادت بهزادی (دفتر حسابرسی و نظارت مالی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 339
احمد پورمحمدباقر (مدیر امور قراردادها) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 336
محسن پوریا مهر (سرپرست اداره تربیت بدنی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36693298 434
مسعود جعفری (مدیر امور بازرگانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36684153 360
فرشته حاج احمدی (مدیر دفتر تعرفه ها) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030
نسرین حاجی باقری (مدیر دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 418
مسعود رئیسی (مدیر امور اجرایی طرحهای فاضلاب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 309
محمدحسن ربیعی راد (مدیر امور کنترل کیفیت آب و فاضلاب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 516
بهروز رفیعی (مدیر امور اجرای طرحهای آب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 319
یدا... سعادت (مدیر دفتر وصول درآمد) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030
سیدکمال سیدمحمودیان (مدیر امور انبارها و اموال) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36683011 458
حمید شمس (مدیر دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 211
امیر شهیر (مدیر دفتر تجهیز منابع مالی و توسعه شرکت) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 380
کامنوش شیرزادی (مدیر دفتر بهداشت ایمنی و محیط زیست) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 32220471 375
سیدمحسن صالح (مدیر دفتر مصرف و کاهش آب بدون درآمد) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 539
محمد صالح زاده (مدیردفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 323
احمدرضا صهبایی (مدیر بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات فاضلاب) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 526
فریبا ضیایی (مدیر دفتر تشکیلات و منابع انسانی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 219
محمودرضا فیروزیفر(مدیر دفتر حقوقی و تملک املاک و اراضی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36700164 261
محمدرضا قانونی (مدیر امور مشترکین خاص) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030
مجتبی قبادیان (مشاور عالی مدیرعامل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 32223700 397
اسماعیل گرجی (رئیس تصفیه خانه آب باباشیخعلی) زرین شهر- تصفیه خانه آب بابا شیخعلی 52662821
حسین مصطفوی (مدیر امور انرژی و سیستم های کنترل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 32644064 521
علیرضا مکارمی نیا (مدیر دفتر برنامه ریزی و کنترل طرحها) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 403
آسیه سادات ملاباشی (مشاور مدیرعامل در امور بانوان و خانواده) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 530
مرتضی مهاجری (مدیر دفتر رسیدگی به شکایات) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36693290 203
رضا نوراله زاده (مدیر امور مالی و ذیحسابی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 216
حشمت اله هاشمی (مشاور مدیرعامل) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36680030 322
بهمن وحیدی (مدیر دفتر فنی و خدمات مهندسی) اصفهان-خیابان هزار جریب-خیابان شیخ کلینی-خیابان جابر 36693294 312
قدرت ا... احمدزاده (مدیر منطقه) شاهین شهر و میمه 45225051
جواد اسماعیلی (مدیر منطقه) ورزنه 46482233
حمید اشتهاردیها (مدیر منطقه) منطقه 2 اصفهان 36240495
داود باتوانی (مدیر منطقه) چادگان 57723525
مجید باقری (مدیر منطقه) منطقه 4 اصفهان 34452090

صفحات