درخواست نصب سیفون اضافی

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان :مراحل تقاضاي نصب سيفون اضافی  مراحل و شرح اقدامات جهت مراجعه حضوری

هدف : نصب سيفون دوم يا بيشتر به درخواست متقاضی  دریافت فرم خام مشترکین

دامنه عملكرد :اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان  و متقاضي نصب سيفون اضافی

تعاريف :

-   نصب انشعاب دوم یا سوم فاضلاب ملک براساس درخواست مشترک و درصورت وجود شرایط لازم

-در صورت وجود امكانات ( وجود لوله اصلي باارتقاع و قطر مناسب در گذر ديگر ملك) و درخواست متقاضي همزمان تقاضاي سيفون دوم طبق ضوابط و تعرفه هاي شركت پذيرفه مي شود. در صورت مراجعه جداگانه پس از نصب سيفون اول- مراحل تقاضا مشابه مراحل نقاضاي فاضلاب خواهد بود.
-  نصب انشعاب فاضلاب منوط به جدا بودن شبکه داخلی فاضلاب از شبکه جمع آوری آب باران می باشد .

مدت زمان انجام كار : بین ۷ تا ۱۵ روز

مراحل و شرح اقدامات :

- مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست همزمان با ارسال

درخواست توسط دفاتر پیشخوان یا مشترک حقیقی

مدارک موردنیاز(اسکن شده)

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده ازطریق سایت و پیامک

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و ارائه فرم درخواست مجوز حفاری به درخواست کننده (در صورت بلامانع بودن) در محل

-ارسال نتیجه ارزیابی از طریق پیامک به درخواست کنندخ پیشخوان و یا مشترک حقیقی در صورت تایید واگذاری انشعاب


-محاسبه و تعيين مبلغ حقوق انشعاب و اعلام هزينه‌ها به درخواست کننده پیشخوان و یا مشترک

-ارسال پرونده به قسمت فنی بهره برداری جهت تعیین قطر فاضلاب

- ارائه مجوز حفاري توسط درخواست کننده پیشخوان ویا مشترک و اطلاع رسانی به مدیر منطقه

پرداخت مبالغ و ثبت در پرونده 

- بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايی و ارسال به قسمت فنی بهره‌برداری


- نصب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و رو سازي محل حفاري توسط اداره آب  و فاضلاب و اطلاع رسانی به دفاتر پیشخوان و مشترک حقیقی

 

مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

-مجوز حفاری انشعاب از شهرداری مربوطه

 

 

 

تکمیل فرم درخواست