جمع‌آوری و ادغام انشعاب

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست
  • ارسال مدارک

معرفی خدمت

عنوان عملیاتی :جمع آوری یا ادغام انشعاب

هدف :جمع آوری انشعابات اضافی در یک ملک  دریافت فرم خام مشترکین

دامنه عملكرد :

اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي تجميع و ادغام املاك

تعريف :
جمع آوری انشعابات اضافی ملک در صورت ادغام دو یا چند ملک دارای انشعاب با رعایت بند ۴۱-۴ آیین نامه عملیاتی

در صورت تجميع چند ملك داراي چند انشعاب و تبديل به يك ملك ، چنانچه نوع استفاده تغيير نكرده باشد يك انشعاب با قطر متناسب جايگزين خواهد شد در اين صورت جمع کل واحدهای همه پرونده ها به یک پرونده منتقل و بقیه پرونده ها باطل می شود .

همچنین انشعاباتی که در مسیر طرح‌های شهرداری قرار گرفته است با درخواست و برابر ضوابط بند ۴‍۱-۴ برچیده دائم خواهد شد.

مدت زمان انجام كار : بین ۷ تا ۱۵  روز

مراحل و شرح اقدامات :

- مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست توسط دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده دفاتر پیشخوان و مشترک حقیقی ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده دفاتر پیشخوان ازطریق سایت و ارسال پیامک

- بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک

-ارسال پیام به درخواست کننده جهت حضور در منطقه یا اداره آبفا


مراجعه مشترك و محاسبه براساس وضعیت تجمیع املاک براساس مقررات وهمزمان مراجعه به قسمت فنی بهره برداری ومعرفي متقاضي جهت اخذ مجوز حفاري از ارگانهاي

ذيربط(درصورت لزوم)

-ارائه مجوز حفاري  به دفاتر پیشخوان یا توسط مشترک حقیقی و اعلام به مدیر منطقه از طریق دفاتر پیشخوان و یا سایت شرکت
-پرداخت مبلغ ( در صورت صدور فيش) از طریق پورتال و اعلام به دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی  و ثبت در پرونده
-بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايي

-مراجعه به قسمت فني ، بهره برداري ومشخص نمودن انشعابات قابل جمع آوري

- جمع آوري كنتورهاي ادغام شده و تغيير قطر انشعاب باقیمانده در صورت لزوم توسط قسمت فني بهره برداري و

حفاري و نصب انشعاب آب وفاضلاب جدید(درصورت نیاز)

مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

-مجوز حفاری انشعاب از شهرداری مربوطه(درصورت نیاز به حفاری خط انشعاب جدید)

 

تکمیل فرم درخواست