واگذاری انشعاب فاضلاب

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست
  • ارسال مدارک

معرفی خدمت

عنوان :مراحل واگذاری انشعاب فاضلاب   

هدف : برقراری انشعاب فاضلاب   دریافت فرم خام مشترکین    

دامنه عملكرد :

اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي انشعاب فاضلاب

تعاريف :
خدمات فاضلاب عبارتند از :‌

فراهم نمودن امکان تخلیه و دفع فاضلاب به شبكه  جمع‌آوری عمومی فاضلاب به تناسب مصرف آب و ظرفيت مقرر و مشخصات توافق شده درقرارداد برقراري انشعاب فاضلاب ، اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد. (بند ۱۸-۴ آیین نامه عملیاتی)

شرایط :
 وجود لوله اصلي فاضلاب تحويل شده با ظرفيت لازم و عمق مناسب جهت برقراري انشعاب فاضلاب
  جدا بودن شبکه جمع آوري آب باران ملک از لوله کشی داخلی ملک
 در صورتي كه كاربري محل صنعتي است شرايط پیش تصفیه و نصب توسط رئيس فني بهره برداري تعيين وپس از بررسي و با نظر کمیته فاضلاب صنعتی مراحل تقاضای انشعاب انجام خواهد شد.

مدت زمان انجام كار : بین ۷ تا ۱۵ روز

مراحل و شرح اقدامات :

- مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریامنطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست توسط دفاتر پیشخوان یا مشترک

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده و پیشخوان ازطریق پیامک

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و ارائه فرم درخواست مجوز حفاری به درخواست کننده (در صورت بلامانع بودن) در محل

-ارسال نتیجه ارزیابی از طریق پیامک  یا دفاتر پیشخوان به درخواست کننده در صورت تایید واگذاری انشعاب


-محاسبه و تعيين مبلغ حقوق انشعاب و اعلام هزينه‌ها به درخواست کننده پیشخوان یا مشترک

-ارسال پرونده به قسمت فنی بهره برداری جهت تعیین قطر فاضلاب

- ارائه مجوز حفاري توسط درخواست کننده پیشخوان یا مشترک حقیقی و اعلام به مدیر منطقه

پرداخت مبالغ و ثبت در پرونده 

- بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايی و ارسال به قسمت فنی بهره‌برداری


- نصب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و رو سازي محل حفاري توسط اداره آب  و فاضلاب و اطلاع رسانی از طریق دفاتر پیشخوان و یا ارسال پیامک

 

مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

-مجوز حفاری انشعاب از شهرداری مربوطه

 

 

 

 

تکمیل فرم درخواست