تغییر واحد مسکونی

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان :تغییر واحد مسکونی  

هدفواحدهاي مسكوني يا مسكوني تجاري كه آحادموجودشان با آحاد مندرج دراطلاعات پایه انشعاب اختلاف دارد  دریافت فرم خام مشترکین

مي توانند درخواست واحد شماري نموده تاپس  از طی مراحل واحدشماری، محاسبات آب مصرفي براساس پله متناسب با آحاد پرداخت شده ومندرج درپرونده انجام پذیرد

 

دامنه عملكرد :اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي واحد شماري

 

تعريف واحد مسکونی :واحد مسكوني شهري عبارتست از مكاني براي زندگي كه به تشخيص شركت حداقل داراي يك اتاق، يك آشپزخانه و يك سرويس بوده و

ورودي آن مستقل يا مرتبط با راهروي اشتراكي بوده و سيستم لوله كشي آن مجزا باشد.

مدت زمان انجام كار :    :   بین ۳ تا ۷ روز

مراحل و شرح اقدامات :
-مراجعه درخواست کننده  به دفاتر پیشخوان یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده دفاتر پیشخوان و مشترک حقیقی ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده پیشخوان ازطریق ارسال پیامک و سایت

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و قرائت کنتور

-ارسال پیامک به درخواست کننده جهت اعلام مبالغ

- پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده


- انجام تسویه حساب وانتقال به اطلاعات پایه حق انشعاب وآب بها 

- تسويه حساب پرونده  و انجام خدمت مورد درخواست


مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست (در قبوض آب بها درج شده است)

تکمیل فرم درخواست