تغییرمشخصات (نام ، آدرس و ...)

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست
  • ارسال مدارک

معرفی خدمت

عنوان :  تغيير مشخصات( نام، آدرس و...)

هدف :تغييرمشخصات (نام ، آدرس و ...)  دریافت فرم خام مشترکین
 

دامنه عملكرد :
اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي

تعريف :

تغییر مشخصات ملک ومالک پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده (بارعایت مفاد بند ۳۰-۴ آیین‌نامه‌ عملیاتی)
مالكين مي توانند باارائه اسناد رسمي و احكام قانوني و يا اسناد مثبته اي كه مورد تائيد شركت باشد بر اساس اين آئين نامه تقاضاي تغيير نام پرونده آب و فاضلاب را بنمايد.

توضیح : سایر مشخصات مانند آدرس-کد پستی-تلفن بلافاصله پس از اعلام و بررسی اصلاح خواهد شد.

 

مدت زمان انجام كار : :   بین ۳ تا ۷ روز

مراحل و شرح اقدامات:

- مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا پرتال شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال توسط دفاتر پیشخوان و مشترک حقیقی

درخواست به همراه مدارک مثبته مالک جدید

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست ومدارک وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده پیشخوان و یا مشترک حقیقی ازطریق پیامک و سایت شرکت

-بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک وکنترل مدارک درمحل وبرداشت شماره کنتور

-ارسال پیامک به درخواست کننده پیشخوان و مشترک حقیقی واعلام آمادگی پرونده جهت محاسبات

-
محاسبه و تعيين حق و هزينه اختلاف واحد یا ظرفیت احتمالي و آب بهای مصرفی تاتاریخ تغییرنام واعلام مبلغ بدهی تغییرنام از طریق دفاتر پیشخوان و یا پرتال به مشترک

- پرداخت مبلغ توسط مشترک و ثبت در پرونده 

- انجام تغییر نام وانتقال به اطلاعات پایه حق انشعاب وآب بها

مدارك لازم :

-اسنادمثبته مالکیت (مربوط به مالک جدید)که مشخصات آن بامدارک موجود درپرونده تطبیق داشته باشد

شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

 

تکمیل فرم درخواست