درخواست تغییر قطر انشعاب

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان عملیاتی :تغيير قطر انشعاب   

هدف :افزایش یا کاهش قطر انشعاب  دریافت فرم خام مشترکین

دامنه عملكرد :اداره آب و فاضلاب ، دفاتر پیشخوان و مشترک
تعريف :
 افزایش و یا کاهش قطر انشعاب موجود به درخواست مشترک(با رعایت بند ۲۱-۴ آیین نامه عملیاتی )

مدت زمان انجام كار : بین ۷ تا ۱۵ روز

مراحل و شرح اقدامات :

- مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان یا سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست همزمان با ا رسال توسط

دفاتر پیشخوان  و یا مشترک

مدارک موردنیاز(اسکن شده)

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده دفتر پیخشوان و یا مشترک ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده ازطریق پیامک و وبسایت

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و ارائه فرم درخواست مجوز حفاری به درخواست کننده (در صورت بلامانع بودن) در محل

-ارسال نتیجه ارزیابی از طریق پیامک به درخواست کننده دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی در صورت تایید واگذاری انشعاب


-محاسبه و تعيين مبلغ حقوق انشعاب و اعلام هزينه‌ها به درخواست کننده

-ارسال پرونده به قسمت فنی بهره برداری جهت تعیین قطرآب- فاضلاب

- ارائه مجوز حفاري توسط درخواست کننده دفاتر پیشخوان و یا مشترک حقیقی و اعلام به مدیر منطقه توسط دفاتر پیشخوان یا پورتال شرکت

پرداخت مبالغ و ثبت در پرونده 

- بررسي مجدد پرونده و تائيد نهايی و ارسال به قسمت فنی بهره‌برداری


- نصب و تحویل انشعاب به مشترک و سپس پرسازی و رو سازي محل حفاري توسط اداره آب و فاضلاب و اعلام به دفاتر پیشخوان ومشترک حقیقی

 

مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

-مجوز حفاری انشعاب از شهرداری مربوطه

 

 

 

تکمیل فرم درخواست