درخواست آزمایش کنتور

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان : آزمايش كنتور   دریافت فرم خام مشترکین
 

هدف :آزمايش كنتور
 

دامنه عملكرد :اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان  و متقاضي آزمايش كنتور

تعريف :
بررسی صحت عملکرد کنتور پس از درخواست مشترک و پرداخت هزینه مربوط (براساس بند ۳۰-۴ آیین نامه عملیاتی)

تقاضاي آزمايش كنتور توسط مشترك در شرايطي انجام مي پذيرد كه قرائت كنتور صحيح انجام شده ولي ميزان مصرف اعلام شده نسبت به مصرف دوره هاي قبل افزايش غير عادي داشته باشد و اين مصرف ناشي از تركيدگي يا نشت لوله هاي داخلي نباشد.

مدت زمان انجام كار:  به طور متوسط بین ۷ تا ۱۵ روز

-مراحل و شرح اقدامات :
- مراجعه مشترك به دفاتر پیشخوان و یا پورتال شرکت و تكميل فرم مخصوص تقاضا
-بررسی و تعیین هزینه آزمایش کنتور و اعلام از طریق پیامک به درخواست کننده

- پرداخت هزينه توسط درخواست کننده

- بازديد و بررسي توسط بخش تشخيص و توزيع
- مراجعه  مامور شركت به  محل جهت تعويض كنتور با كنتور موقت
- ارسال كنتور به آزمايشگاه جهت آزمايش

-اعلام پاسخ آزمایشگاه به مشترک از طریق پیامک
- در صورتي كه كنتور توسط كارگاه آزمايش ، معيوب يا خراب تشخيص داده شود، كنتور موقت در محل به عنوان كنتور دائم باقي خواهد ماند و هزينه آزمايش به مشترك مسترد و قبض آب بهاي مربوطه برابر ضوابط اصلاح خواهد شد.
درصورت تشخيص سالم بودن كنتور توسط شركت كنتور مجدداً در محل نصب ميگردد و مشترک ملزم به پرداخت آب بهای مصرفی خواهد بود.

مدارک موردنیاز :

شماره ردیف مشترک

تکمیل فرم درخواست