قطع موقت و وصل انشعاب

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان :قطع و وصل انشعاب  دریافت فرم خام مشترکین

هدفب : بررسی قطع و وصل انشعاب  و درخواست متقاضی 

دامنه عملكرد :اداره آب و فاضلاب و متقاضي درخواست قطع و وصل

تعاريف :
قطع و وصل انشعاب آب-فاضلاب به درخواست مشترک با رعایت بند
۳۹-۴ و ۴۰-۴ آیین نامه عملیاتی

شرکت آب وفاضلاب در مواردی انشعاب مشترک را موقتا قطع خواهد نمود، به عنوان مثال ۱-در صورتیکه تنها مشترک پس از تسویه حساب، درخواست قطع انشعاب را موقتا بنماید.۲-اگر مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلیه دیون خود به شرکت در مهلت مقرر اقدام ننماید. ۳- در صورتی که مشترک یا استفاده کننده عمدا اقدام به دستکاری تاسیسات آب و فاضلاب متعلق به شرکت نموده  و یا اقدام به شسکتن و یا دستکاری منجر به خرابی کنتور نماید.

برای برقراری مجدد انشعاب آب وفاضلاب در محلی که سابقا انشعاب آب وفاضلاب وجود داشته است و به دلایل مطرح شده در قطع انشعاب، موقتا قطع گردیده است ، مشترک یا استفاده کننده می بایست بر اساس تعرفه های  مصوب، کلیه بدهی های معوقه و هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارت وارده (بر حسب مورد) و حداقل بهای آب و کارمزد و دفع فاضلاب و آبونمان ماهانه در طول قطع را به شرکت پرداخت نماید.

مدت زمان انجام كار : بین ۷ تا ۱۵ روز

مراحل و شرح اقدامات:

مراجعه درخواست کننده به سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-انجام خدمت برابر ظوابط و اطلاع به درخواست کننده از طریق ارسال پیامک

 

مدارك لازم :

 

شماره ردیف محل مورد درخواست(درقبوض آب بها درج شده است)

 

تکمیل فرم درخواست