تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

 عنوان :مراحل درخواست تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب  دریافت فرم خام مشترکین
 

هدف : افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی املاک غیر مسکونی براساس مدارک ارائه شده  
 

دامنه عملكرد :اداره آب و فاضلاب و متقاضي تغییر ظرفیت قراردادی انشعاب

تعريف :

افزایش یا کاهش ظرفیت قراردادی املاک غیرمسکونی براساس مدارک ارائه شده با رعایت مفاد بند ۱۹-۴ آیین نامه عملیاتی

ظرفیت قراردادی انشعاب آب عبارت است از حجم آبی که در قرارداد مشترک درج شده و مشترک مجاز به مصرف تا این حد بر اساس متر مکعب در ماه می باشد.

این ظرفیت در واحدهای مسکونی تحت عنوان الگوی مصرف در چارچوب ضوابط مصوب تعیین می‌گردد و در مورد سایر کاربری ها (غیر خانگی) براساس درخواست متقاضی یا مشترکو درصورت وجود امکانات فنی برای شرکت در چارچوب ضوابط بر حسب متر مکعب در ماه تعیین می‌گردد.

ظرفیت قراردادی انشعاب فاضلاب عبارت است از ظرفیت امکان دفع میزان حجم فاضلاب خروجی با مشخصات تعیین شده از سوی شرکت که به تناسب میزان مصرف آب اعم از اینکه از

شبکه آب شهری و روستایی یا غیر آن باشد، بر حسب متر مکعب در ماه، همراه با ذکر میزان بار آلودگی، از سوی شرکت تعیین می‌گردد.

درانشعابات غیرمسکونی امکان تغییرظرفیت بشرح زیر وجوددارد:

- افزایش ظرفیت قراردادی انشعاب :کلیه مشترکین یا استفاده کنندگان غیر مسکونی از آب و خدمات فاضلاب می توانند درخواست افزایش ظرفیت قراردادی انشعاب ( به نام صاحب انشعاب ) بنمایند. انجام درخواست منوط به وجود امکانات فنی لازم برای شرکت است .

-کاهش ظرفیت قراردادی :کلیه مشترکین غیرمسکونی بدون تغییر کاربری انشعاب می توانند درخواست کاهش ظرفیت انشعاب آب و فاضلاب قراردادی خود را بنمایند . در صورت کاهش ظرفیت انشعابها ، سی درصد ( 30% ) از مابه التفاوت هزینه های انشعاب موجود و درخواستی به نرخ روز ( بدون هزینه نصب و هزینه های شبکه اختصاصی ) پس از کسر بدهی به مشترک پرداخت خواهد شد

مدت زمان انجام كار :    :   بین ۳ تا ۷ روز

مراحل و شرح اقدامات :
-مراجعه درخواست کننده به سایت شرکت (صفحه خدمات الکترونیک)، انتخاب شهریا منطقه وتكميل باکس های مخصوص تقاضا و ارسال درخواست

-ارسال همزمان پیامک برای درخواست کننده ومسئول قبول درخواست الکترونیکی منطقه

-بررسی درخواست وارسال پیام به درخواست کننده

-اعلام زمان بازدیدبه درخواست کننده ازطریق ارسال پیامک

بازديد ارزياب و گزارش وضعیت موجود ملک و قرائت کنتور

-ارسال پیامک به درخواست کننده جهت اعلام مبالغ

- پرداخت مبلغ و ثبت در پرونده


- انجام تسویه حساب وانتقال به اطلاعات پایه حق انشعاب وآب بها 

- تسويه حساب پرونده  و انجام خدمت مورد درخواست


مدارك لازم :

شماره ردیف محل مورد درخواست (در قبوض آب بها درج شده است)

تکمیل فرم درخواست