درخواست صورتحساب میاندوره

شما اینجا هستید

  • معرفی خدمت
  • تکمیل فرم درخواست

معرفی خدمت

عنوان :  درخواست صورتحساب میاندوره  دریافت فرم خام مشترکین

هدف :مراحل درخواست صورتحساب میاندوره   

دامنه عملكرد:

اداره آب و فاضلاب، دفاتر پیشخوان و متقاضي درخواست صورتحساب

تعاريف :

ارئه صورتحساب به متقاضی قبل از پایان سیکل قرائت براساس شماره مصرف کنتور اعلام شده توسط مشترک مانند مفاصاحساب آب بهای مالک و مستاجری

مدت زمان انجام كار :اعلام مبلغ، پس از بررسی

مراحل و شرح اقدامات :

-مراجعه درخواست کننده به دفاتر پیشخوان و یا پورتال شرکت  و تکمیل باکسهای مربوط به اعلام شماره کنتور و تاریخ و شهر براساس ضوایط انجام شدخ وارسال درخواست توسط مشترک حقیقی و یا دفاتر پیشخوان

بررسی شماره اعلام شده و صدور صورتحساب و ارسال پیامک به مشترک جهت مراجعه به پورتال و مشاهده و چاپ صورتحساب و پرداخت قبض

مدارک مورد نیاز:

شماره ردیف وشماره کنتور