سوال ۶ : آیا امکانی وجود دارد که بدون مراجعه به شرکت امکان قرار ملاقات حضوری با مسئولین تنظیم گردد؟

شما اینجا هستید

بله، در صفحه اصلی پورتال لینکی با عنوان در خواست ملاقات حضوری وجود دارد که مراحل انجام درخواست ملاقات حضوری به صورت اوتوماسیون بین درخواست کننده و مسوول مربوطه تا زمان تنظیم جلسه هماهنگ می گردد. این سامانه نیز به جریان گردش کار و پیام کوتاه مجهز می باشد