سوال ۲ :تخفيفات قانوني در بخش هزينه هاي انشعاب واحدهاي مسكوني جانبازان ، خانواده معظم شهدا ، و مددجويان را شرح دهيد؟

شما اینجا هستید

- جانبازان 25% وبالاتر وفرزندان شهدا از پرداخت حق انشعاب آب و 50 حق انشعاب فاضلاب ، 50%‌هزينه هاي آماده سازي آب و فاضلاب براي يك واحد مسكوني و فقط براي يكبارمعاف ميباشندخانواده شهدا(همسر ،پدرومادرشهيد)وآزادگان صرفا"از پرداخت 100%حق انشعاب آب يك واحد مسكوني و50%‌هزينه هاي آماده سازي آب و فاضلاب فقط براي يكبار معاف ميباشدمددجويان تحت پوشش كميته امداد وسازمان بهزيستي از پرداخت100%حق انشعاب آب وفاضلابو50%‌هزينه هاي آماده سازي آب و فاضلاب يك واحد مسكوني وفقط براي يكبار معاف مي باشند