سوال 9: برای درخواست انشعاب آب وفاضلاب چه مدارکی لازم است؟

شما اینجا هستید

مدارک مربوط به هویت مالک (کپی شناسنامه ،کارت ملی)-مدارک مربوط به مالکیت (اسناد مثبته مالکیت) –مجوزهای احداث ساختمان( شناسنامه ساختمان یا تاییدیه شهرداری ومجوز حفاری جهت نصب انشعاب.