سوال 8: منزل ماازیک واحدبه دوواحد تغییرپیداکرده آیا واحدشماری برای ما اجباری است؟

شما اینجا هستید

طبق بند32-4 آیین نامه عملیاتی شرکت چنانچه افزایشی درتعدادواحدهای ملک صورت گیرد مشترک مکلف است پس از دریافت اولین نامه از سوی شرکت هزینه های ناشی از افزایش را براساس تعرفه روز شرکت پرداخت نماید.درکل با توجه به اینکه نرخ محاسبه آب بها بصورت پلکانی وتصاعدی می باشد واحدشماری ملک بهترین گزینه در به حداقل رساندن قبوض آب بها می باشد.