سوال 7: در چه صورت به آپارتمان ها و مجموعه هاي مسكوني ، تجاري واداري انشعاب مجزا واگذار می شود ؟

شما اینجا هستید

در صورتیکه تأسيسات لوله كشي داخلي هرواحدبصورت مجزا انجام شده باشد، و درصورت وجود امكانات فني، شركت انشعابهاي متعدد واگذار خواهد كرد ليكن درصورتي كه تأسيسات لوله كشي داخلي اين واحدها مجزا نباشد يك انشعاب واگذار مي گردد.