مشاهده سوابق

شما اینجا هستید

کاردکس آب بها

شرح فرآیند مشاهده سوابق
در این خدمت مشترکین می توانند با وارد کردن اطلاعات انشعاب آب خود (شامل شماره ردیف، نام، نام خانوادگی، ...) آخرین اطلاعات مصرف آب بهای خود را به صورت گرافیکی مشاهده فرمایند.
هدف از ارائه این خدمت تطابق وضعیت مصرف آب با الگوی مصرف صحیح آب و تشویق مشترکین به مصرف بهینه آب می باشد.
مدت زمان دریافت خدمت : بلافاصله بعد از تکمیل فرم
شما می توانید شماره ردیف خود را بر روی قبض جستجو نمایید